Projektová Kalkulačka je nyní NUMIQ. Chcete-li se přihlásit do původní projektovakalkulacka.cz, klikněte sem.

Obchodní podmínky aplikace NUMIQ - Projektová Kalkulačka

Článek I. Vymezení základních pojmů

Kromě pojmů použitých v úvodu těchto OP a dalších ustanovení těchto OP mají následující pojmy (tzv. legislativní zkratky) níže uvedený význam:

 1. "Aplikace": Webová aplikace a Mobilní aplikace.
 2. Autorský zákon“: zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znění pozdějších předpisů.
 3. "Ceník": ceník Služeb Společnosti dostupný na webových stránkách https://app.numiq.com/.
 4. "Dostupnost": stav, kdy jsou funkce Aplikace dostupné uživateli podle parametrů a za podmínek definovaných v těchto OP.
 5. "Zdarma": program Aplikace s omezenou funkčností, tj. skrytými položkami výpočtu, neumožňující přidávat vlastní položky kalkulace, umožňující uložit maximálně 1 kalkulaci během používání Aplikace, bez možnosti sdílení kalkulace. Podrobnější informace o programu zdarma naleznete na webových stránkách.
 6. "Informace" znamená veškeré informace, data, dokumenty a data, které Uživatel elektronicky uložil prostřednictvím Aplikace prostřednictvím Serveru prostřednictvím uživatelského rozhraní této služby prostřednictvím Účtu za účelem jejich digitálního shromažďování, zpracování, archivace, exportu a dalšího využívání Služeb.
 7. "Licence": souhlas udělený Uživatelem k užívání Aplikace v rozsahu zvoleného Programu způsobem uvedeným v těchto OP.
 8. "Mobilní aplikace": forma webové aplikace, kterou lze používat na mobilním zařízení, přičemž mobilní aplikace může mít ve srovnání s webovou aplikací omezené funkce a aby ji uživatel mohl používat, musí mít vytvořený uživatelský účet v souladu s těmito podmínkami. Zejména umožňuje Uživateli bezplatně si jej stáhnout z internetových obchodů (Apple Store, Google Play), zaregistrovat se k němu a využívat Služby. 
 9. "Obchodní zákoník": zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 10. "Občanský zákoník": zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 11. "OP": tyto podmínky. Aktuální a účinné znění těchto OP je rovněž k dispozici na webových stránkách. 
 12. "Otevřít X": program Aplikace s rozšířenou funkcionalitou pro zvolený počet dní, tj. s viditelnými položkami výpočtu, umožňující přidat vlastní položky výpočtu, umožňující uložení programově definovaného počtu výpočtů v závislosti na čísle programu, s možností sdílení výpočtu. Podrobnější informace o Open X naleznete na Webových stránkách.
 13. "Uživatel": fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala do Aplikace postupem uvedeným v těchto OP.
 14. "Placený obsah": obecný název pro placené programů Aplikace Open X a Profi X.
 15. "Obnovení": pokračování období předplatného pro stejný program výběrem placené verze, výběrem stejného placeného obsahu a zaplacením nového předplatného. Obnovení nabývá účinnosti posledním dnem konce Předplaceného období.
 16. "Program": společné označení programů Free, Open X a Profi X.
 17. "Předplatné": má význam, který mu dává článek V bod 2 těchto OP.
 18. "Předplacené období": doba přístupu a oprávnění Uživatele k využívání funkcí programu Open X nebo Profi X specifikovaných Uživatelem, za které Uživatel zaplatil Předplatné v souladu s těmito OP. 
 19. "Profi X": program Aplikace s plnou funkčností pro zvolený počet dní, tj. s viditelnými položkami kalkulace, přidáváním vlastních položek kalkulace, umožňující programem uložení definovaného počtu výpočtů v závislosti na čísle programu, s možností sdílení kalkulace, s možností zaslání kalkulace zákazníkovi Uživatele pomocí hlavičky a loga Uživatele jako odesílatele kalkulace.  Podrobnější informace o programu Profi X naleznete na webových stránkách.
 20. "Registrační formulář": formulář dostupný v Aplikaci, který představuje závaznou objednávku Uživatele Společnosti k užívání Programu.
 21. "Server": jeden nebo více cloudových serverů zabezpečených Společností prostřednictvím třetích stran, na kterých jsou umístěny programové prostředky pro používání Aplikace.
 22. "Služby podpory": technická podpora a údržba Aplikace v rozsahu uvedeném na webových stránkách.
 23. "Služby": služby poskytované prostřednictvím Aplikace, uvedené na Webových stránkách.
 24. "Společnost": NUMIQ s.r.o., se sídlem Kominárska 1552/3A, Bratislava – městská část Nové Mesto 831 04, Slovenská republika, IČ 55 880 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 174081/B, která je držitelem vlastnického práva k Aplikaci. 
 25. "Spotřebitel": Uživatel, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 26. "Spolupráce": činnost Uživatele, která je nezbytná a vhodná pro řádné plnění těchto OP a Smlouvy, a která spočívá zejména v poskytnutí všech potřebných údajů, dokumentů a údajů Uživatelem, které mohou být Společností oprávněně požadovány za účelem řádného plnění předmětu těchto OP a Smlouvy a v dalších činnostech, které se ukážou jako účelné pro plnění předmětu těchto OP a Smlouvy.
 27. "Účet": znamená virtuální prostor každého Uživatele na Serveru za účelem využívání jím objednaných Služeb, ke kterým má Uživatel výhradní přístup. 
 28. "Uživatelská podpora": elektronická služba údržby a podpory poskytovaná Společností Uživateli pro užívání Aplikace. 
 29. "Webová aplikace": softwarová aplikace dostupná na webových stránkách.
 30. Webová stránka“: internetová stránka dostupná na stránce https://numiq.com/.
 31. "Zákon o ochraně spotřebitele": zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.
 32. "Změna programu": změna programu, ke které dojde výběrem jiného programu, než který byl dříve použit, a zaplacením předplatného (pro placený obsah). Ke změně Programu dochází okamžikem, kdy je vznesena žádost o změnu Programu Společnosti. Při změně Programu má Uživatel až do konce Období předplatného přístup i k předchozím Programům s Placeným obsahem.
 33. "Smlouva": smlouva o používání aplikace a služeb obsahující tyto OP, která je uzavřena po jejich přijetí. 
 34. "Smluvní strany": společně Společnost a Uživatel. 

Článek II. Úvodní ustanovení – předmět Smlouvy 

 1. Tyto OP upravují veškeré smluvní vztahy a veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly nebo souvisejí s uzavřením Smlouvy (čl. I bod 33 těchto OP).
 2. Společnost poskytuje Uživateli Služby prostřednictvím Aplikace (čl. I. bod 1 těchto OP) (čl. I. bod 23 těchto OP).
 3. Uzavření dohody:
 4. Společnost se zavazuje:
 1. zpřístupnit Uživateli Aplikaci na Serverech a umožnit Uživateli užívat Aplikaci způsobem uvedeným v čl. III. nebo čl. IV. těchto OP a udělit mu Licenci k Aplikaci na dobu trvání Smlouvy, a
 2. zajišťovat údržbu a funkčnost Aplikace pro Uživatele v rozsahu dle těchto OP,
 1. Uživatel se zavazuje:
 1. užívat Aplikaci výhradně v rozsahu Licence k Aplikaci a
 2. při používání placeného obsahu zaplaťte předplatné.

Článek III. Uzavření Smlouvy a registrace 

 1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu elektronicky způsobem a za podmínek stanovených v těchto OP. Před započetím užívání Služeb je Uživatel povinen vyjádřit svůj souhlas s těmito OP jejich potvrzením v Aplikaci. Souhlasem s těmito OP Uživatel potvrzuje, že se s nimi seznámil, rozumí jim a plně souhlasí s jejich zněním, právy a povinnostmi Smluvních stran a s podmínkami užívání Aplikace. Není možné používat služby bez souhlasu s těmito OP podle tohoto bodu. Smlouva se považuje za platně uzavřenou okamžikem, kdy Společnost obdrží souhlas Uživatele s těmito OP, a to způsobem uvedeným v Aplikaci. 
 2. Uživatel může využívat Služby bez Programu v omezeném režimu nebo si vybrat konkrétní Program v závislosti na jeho dostupných funkcích.
 3. V případě, že si Uživatel zvolí Program, je povinen se do Aplikace zaregistrovat vyplněním Registračního formuláře. Uživatel je povinen při registraci uvést následující údaje:
 4. jméno a příjmení osoby provádějící registraci,
 5. e-mailová adresa, 
 6. jakékoli heslo splňující bezpečnostní standardy stanovené Společností,
 7. platební údaje, tj. číslo karty, jméno držitele karty, měsíc a rok platnosti karty, CVC kód (platný pouze pro Uživatele placeného obsahu), 
 8. další údaje o Uživateli požadované Společností, zejména, nikoliv však výlučně: obchodní firma společnosti, sídlo, identifikační číslo Uživatele, DIČ, bylo-li přiděleno (neplatí pro Spotřebitele).

Po úspěšné registraci Společnost doručí potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v Registračním formuláři.

 1. Uživatel je povinen při registraci uvést aktuální, pravdivé, správné a úplné údaje. V případě, že Uživatel neuvede aktuální, pravdivé, správné nebo úplné údaje, není Společnost povinna dodat Uživateli Služby a zároveň je oprávněna zrušit nebo zablokovat jeho Účet. Uživatel odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů po celou dobu trvání svého účtu. V případě změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat údaje ve svém účtu.
 2. Všechny registrace mohou podléhat kontrole ze strany Společnosti, která je oprávněna kontrolovat a posuzovat, zda Uživatel splňuje podmínky používání Služeb. Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout registraci nebo zrušit účet bez udání důvodu.
 3. Místem plnění této Smlouvy je Server zabezpečený prostřednictvím třetích osob, na kterém jsou umístěny veškeré programové prostředky pro využívání funkcí Aplikace a Informace.

Článek IV. - Účet

 1. Po úspěšné registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet, na jehož základě je oprávněn využívat Služby v Aplikaci, a to v souladu s podmínkami těchto OP, obecně závaznými platnými právními předpisy a dobrými mravy. 
 2. Přístup a používání Účtu je zajištěno prostřednictvím kombinace uživatelského jména a hesla zvoleného Uživatelem podle pokynů Společnosti, přičemž Uživatel se zavazuje neposkytnout své vlastní přístupové údaje k Účtu žádné třetí osobě a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně těchto údajů.
 3. Účet je spojen výhradně s konkrétním uživatelem. 
 4. Uživatel je odpovědný za ochranu svého účtu, e-mailu a hesla a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti jakékoli podezření na porušení bezpečnosti (např. neoprávněným použitím účtu, e-mailu a hesla). 
 5. Účet zaniká:
 6. dobrovolné zrušení Účtu Uživatelem,
 7. zrušení Účtu Společností podle těchto OP, 
 8. zánik právnické osoby Uživatele nebo Společnosti bez právního nástupce,
 9. okamžikem, kdy je poskytování Služeb Společností zcela ukončeno.

Článek V. - Platební podmínky

  1. Uživatel je oprávněn užívat bezplatný program zdarma. Doba užívání bezplatného programu začíná běžet okamžikem registrace. 
  2. Uživatel je oprávněn užívat program Open X nebo Profi X za úplatu uvedenou v Ceníku (dále jen "Předplatné"). Pro využívání Open X nebo Profi X si Uživatel zvolí placenou verzi výběrem konkrétního Programu a jeho rozsahu dle Ceníku (dále jen "Předplacené období"). 
  3. Pokud po uplynutí Období předplatného nedojde k Obnovení, nevyprší platnost Účtu Uživatele, Bezplatný program se obnoví.
  4. Uživatel je oprávněn změnit Program používaný při užívání Služby. Změna programu vstoupí v platnost a nové předplatné je účtováno okamžitě. Až do uplynutí doby zaplaceného původního Předplatného má Uživatel kromě nového Programu přístup i k původnímu Programu. 
 • Uživatel se zavazuje platit Společnosti předplatné po celou dobu trvání Účtu (s výjimkou Bezplatného programu).
 1. Předplatné je splatné předem nejpozději na začátku Období předplatného, přičemž Uživatel má možnost zvolit si délku Období předplatného. Uživatel se zavazuje uhradit Předplatné prostřednictvím platební brány platební kartou, PayPal, Google pay nebo Apple pay nebo jinou platební metodou určenou Společností. Uživatel bere na vědomí, že platební brány jsou provozovány jinou osobou než Společností a realizace Předplatného se řídí vlastními obchodními podmínkami poskytovatele služeb platební brány. 
 2. Společnost vystaví Uživateli doklad o zaplacení Předplatného na příslušné Předplacené období bezprostředně po zaplacení Předplatného a po Obnovení. Za den doručení elektronické faktury se považuje den doručení elektronické faktury na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci Účtu.
 3. Uživatel tímto výslovně souhlasí se zasíláním elektronických dokladů o zaplacení Předplatného v souladu s § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci Účtu.
 4. Uživatel potvrzuje, že má přístup k e-mailové adrese uvedené při registraci.
 5. Uživatel je povinen neprodleně písemně informovat Společnost o jakékoliv změně e-mailové adresy. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s tím, že Uživatel neoznámil Společnosti včas změnu e-mailové adresy.
 6. Společnost je oprávněna zrušit Uživatelský účet, pokud Uživatel i po předchozím písemném oznámení (dostatečně elektronickém) Společnosti, ve kterém Společnost vyzve Uživatele, aby odstranil jednání, kterým Uživatel porušuje tyto OP. Odvolání nabývá účinnosti uplynutím lhůty k odstranění takového jednání. Zaplacené Předplatné je Uživateli nevratné.
 7. Společnost je oprávněna zrušit Uživatelský účet, pokud o to Uživatel požádá. Zrušení je účinné na konci období předplatného. 

Článek VI. - Licenční podmínky

 1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro udělení Licence k Aplikaci:
 2. Způsob použití: výhradně pro vlastní vnitřní potřebu Uživatele za účelem dle čl. II. bodu 2 těchto OP. Zdrojové kódy Aplikace nejsou Uživateli zpřístupněny v rámci udělené Licence. Uživatel není oprávněn Aplikaci jakkoliv měnit, upravovat, zpracovávat, slučovat s jiným dílem, pořizovat kopie Aplikace, distribuovat nebo propojovat Aplikaci s více zařízeními nebo jinými službami, nebo zpřístupňovat Aplikaci po síti, veřejně šířit originál Aplikace nebo její kopii převodem vlastnického práva, půjčováním nebo pronájmem, uvádět Aplikaci veřejnosti veřejným vystavením původní Aplikace nebo její kopie, odstraňovat,  měnit, skrývat nebo zamlžovat informace o vlastnických právech (včetně oznámení o autorských právech a ochranných známkách) společnosti nebo jejích přidružených společností, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí k Aplikaci nebo používat Aplikaci jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s podmínkami používání Aplikace stanovenými v těchto podmínkách.
 3. Rozsah Licence: územně neomezený (globální) a věcně omezený, a to v rozsahu odpovídajícím účelu poskytování Služeb Společností prostřednictvím Aplikace v souladu s těmito OP.
 4. Neexkluzivita Licence: nevýhradní dle ustanovení § 70 odst. 4 autorského zákona.
 5. Doba trvání licence: časově omezena na dobu, kdy přistupujete k účtu.
 6. Převod a zánik Licence: smrtí Uživatele přecházejí práva a povinnosti z těchto OP na jeho právního nástupce. 
 7. Odměna za Licenci: odměna Společnosti za poskytnutí Licence je zahrnuta v Předplatném.
 8. Nakládání s Licencí: Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti udělit souhlas s užíváním Aplikace třetí osobě (podlicence) nebo postoupit práva z Licence nabyvateli. V případě, že Uživatel požádá Společnost o udělení souhlasu s užíváním nebo postoupením dle předchozí věty, nepředstavuje odmítnutí udělení souhlasu/nevyjádření souhlasu Společnosti na žádost Uživatele fikci udělení souhlasu. Souhlas udělený Společností je odvolatelný kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.
 1. Udělením Licence k Aplikaci dle tohoto článku OP nevzniká Uživateli žádné vlastnické právo, právo duševního vlastnictví ani právo průmyslového vlastnictví k Aplikaci, s výjimkou práv a nároků výslovně udělených těmito OP.
 2. Veškeré prvky zveřejněné v Aplikaci, zejména grafika, texty, uživatelské rozhraní a další díla (společně označovaná jako obsah) podléhají autorským právům Společnosti nebo jiných subjektů, které Společnosti udělily právo je užívat. Jakékoli kopírování, distribuce, poskytování, reprodukce nebo přenos obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno.

Článek VII. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní strany se dohodly, že některé části předmětu Smlouvy dle čl. II. těchto OP jsou nebo budou poskytovány Společností prostřednictvím třetích osob.
 2. Společnost je oprávněna užívat obchodní firmu Uživatele, pokud se jedná o právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele, pro marketingové a referenční účely. 
 3. Za účelem řádného a včasného plnění povinností vyplývajících z OP je Uživatel povinen neprodleně poskytnout Společnosti veškerou potřebnou součinnost, kterou si Společnost vyžádá a oznámí Uživateli; V opačném případě Společnost neodpovídá za případné prodlení s plněním předmětu Smlouvy, jakož i za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s prodlením Společnosti ovlivněným včasným neposkytnutím součinnosti ze strany Uživatele.
 4. Společnost je povinna s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům zajistit, aby veškeré informace uložené prostřednictvím Aplikace na Serveru byly dostatečně chráněny před ztrátou, zničením, narušením nebo případným zneužitím, neoprávněným zveřejněním, zveřejněním, zveřejněním nebo jiným neoprávněným nebo protiprávním provozem.
 5. Společnost nezajišťuje provedení zálohování Informací a neposkytuje Uživateli archivní kopie Informací. Po skončení předplaceného období, pokud nebylo obnoveno, se vytvořené výpočty neukládají na účet. 

 

Článek VIII. - Dostupnost aplikace

 Aplikace je poskytována "tak, jak je" a "tak, jak je k dispozici" a v rozsahu povoleném zákonem, bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk, podmínek nebo jiných podmínek týkajících se (i) prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva, pokojného užívání, neporušení práv nebo (ii) vyplývajících z průběhu obchodování. Kromě toho, i když se společnost snaží poskytovat dobrou uživatelskou zkušenost, neprohlašuje ani nezaručuje: (a) že aplikace bude vždy bezpečná, bezchybná nebo včasná; (b) že Aplikace bude vždy fungovat bez zpoždění, přerušení nebo nedokonalostí; (c) že veškerá data získaná uživatelem prostřednictvím Aplikace budou aktuální nebo přesná; nebo (d) soulad náležitostí dokumentů generovaných Aplikací s obecně závaznými právními předpisy a správnost a úplnost ostatních výstupů Aplikace předkládaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům (je na Uživateli, aby se o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti  přesvědčil).

 1. Aplikace může umožňovat, v rozsahu poskytovaném Aplikací, připojení nebo přístup k jiným webovým stránkám, aplikacím, integracím nebo zdrojům provozovaným třetími stranami a tím i využívání služeb, funkcí nebo nástrojů poskytovaných třetí stranou (dále jen "Služby třetích stran"), a to i přesto, že tyto Služby třetích osob jsou dostupné prostřednictvím Aplikace, nejsou pod kontrolou Společnosti a Uživatel bere na vědomí,  že společnost nenese odpovědnost za obsah, funkčnost, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto služeb třetích stran. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost nenese a nebude odpovědná, přímo ani nepřímo, za jakoukoli vadu, škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakoukoli takovou službu třetí strany. Služby třetích stran mohou podléhat poplatkům od třetích stran a další informace o poplatcích za služby třetích stran zveřejní tato třetí strana samostatně. 
 2. Společnost nezaručuje úroveň dostupnosti Aplikace.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Dostupnost Aplikace může být omezena a/nebo vyloučena z důvodu potřeby pravidelných aktualizací, aktualizací nebo vylepšení funkcionalit Aplikace nebo z důvodu jiných náhodných událostí, které nastaly bez zavinění a/nebo vůle Společnosti. Společnost nenese odpovědnost za nefunkčnost Aplikace.
 4. Společnost neupozorňuje Uživatele předem na výpadky nebo výpadky funkčnosti Aplikace.
 5. Společnost se zavazuje poskytovat Služby podpory pro Uživatele dle potřeb a požadavků Uživatele prostřednictvím servisních zásahů na základě oznámení Uživatele. 
 6. Uživatel bere na vědomí, že v době poskytování Služby podpory Společností je možné, že Aplikace nebude dočasně použitelná. V takovém případě nemá Uživatel nárok na slevu z Předplatného.
 7. Společnost průběžně zajišťuje funkčnost Aplikace. V případě Incidentu má Uživatel možnost Incident nahlásit a požádat Společnost o Služby podpory prostřednictvím Uživatelské podpory nebo prostřednictvím e-mailu, které jsou Uživateli bezplatně k dispozici na Webových stránkách. Podpůrné služby jsou vždy k dispozici individuálně v rámci lhůt Společnosti. Veškerá komunikace mezi Společností a Uživatelem po nahlášení žádosti o Službu podpory bude probíhat prostřednictvím Uživatelské podpory nebo prostřednictvím e-mailu. 
 8. Účelem služeb podpory není poskytovat školení o používání Aplikace, změnách, vylepšeních nebo úpravách aplikace.
 9. Přístup k Aplikaci prostřednictvím sítě Internet je zajišťován Uživatelem. Společnost nenese odpovědnost za rozhodnutí a jednání Uživatele související se zabezpečením internetového přístupu k Aplikaci nebo celkovým zabezpečením zařízení, přes které Uživatel přistupuje ke svému Účtu. 
 10. Společnost je oprávněna dle vlastního uvážení vylepšovat, měnit, upgradovat nebo přidávat nové funkcionality v rámci Aplikace.

 

Článek IX. - Společenská odpovědnost

 1. Společnost v žádném případě neodpovídá za obsah, správnost nebo úplnost Informací uložených, shromážděných nebo generovaných Uživatelem prostřednictvím Aplikace; Společnost zejména neodpovídá za soulad Informací s příslušnými právními předpisy, jakož i za použití Informací Uživatelem. 
 2. Společnost neodpovídá za poškození nebo neúplnost dat způsobenou nefunkčností při doručování prostřednictvím sítě Internet, za škodu způsobenou nekvalitním připojením k internetu ani za škodu způsobenou nemožností připojení uživatele k internetu.
 3. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za náhodné, následné nebo nepřímé škody jakékoli povahy vyplývající z poškození nebo ztráty dat vložených nebo uložených v Aplikaci.
 4. Společnost však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že služby třetích stran se škodlivým kódem nebo nevyžádaným obsahem nebudou v Aplikaci aktivní. Společnost však neodpovídá za případné vady či škody způsobené škodlivým kódem nebo nevyžádaným obsahem, který se v Aplikaci objeví.
 5. Společnost dále nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s nedostupností Aplikace kdykoli a kdekoli nebo za jakékoli jiné ztráty, které jí nelze přičíst. 
 6. Uživatel nemá nárok na žádnou kompenzaci v souvislosti se zrušením svého Účtu nebo znemožněním jeho používání před uplynutím Předplaceného období dle těchto OP z důvodů na straně Uživatele. Placené předplatné na Předplacené období, kdy Uživatel nemůže aktivně využívat Služby ve smyslu tohoto bodu, představuje smluvní pokutu za porušení Smlouvy Uživatelem a není Uživateli vráceno. 
 7. Uživatel je odpovědný za veškeré své aktivity v rámci Aplikace. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli porušení těchto OP nebo platných obecně závazných právních předpisů může vést (mimo jiné) k zablokování nebo zrušení Účtu. 
 8. Uživatel je povinen uhradit Společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy veškeré náklady a škody, které Společnosti vznikly v souvislosti s porušením jejích povinností a povinností vyplývajících z těchto OP. 

 

Článek X. Odpovědnost Společnosti ve vztahu k Uživateli – Spotřebiteli

 1. Společnost se zavazuje dodávat Služby v požadované kvalitě, množství a bez vad. 

Společnost odpovídá za vady, které má Služba při používání Spotřebitelem. 

 1. Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná okamžikem využití Služby a zaplacením Předplatného. 
 2. Práva z odpovědnosti za vady služby, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud je spotřebitel v záruční době neuplatní.

Podmínky pro uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)

 1. Spotřebitel je povinen po obdržení zkontrolovat Službu, zejména její funkčnost, soulad rozsahu funkcí příslušného Programu s informacemi uvedenými na Webových stránkách a zda přístup k nim odpovídá zvolenému Programu. V případě zjištění zjevných vad je Spotřebitel povinen uplatnit reklamaci u Společnosti bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v bodě 8 níže. Na pozdější reklamaci z důvodu zjevných vad Služby, včetně vady spočívající v neúplnosti Služby, nebude brán zřetel. 
 2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) je Spotřebitel povinen uplatnit způsobem uvedeným v bodech 7 až 10 níže bez zbytečného odkladu po zjištění vady Služby, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 
 3. Spotřebitel není oprávněn uplatnit záruku za Službu, pokud o vadě věděl před poskytnutím Služby, nebo na ni byl upozorněn nebo mu byla z tohoto důvodu poskytnuta přiměřená sleva z Předplatného. 

Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)

 1. Spotřebitel může podat stížnost u Společnosti prostřednictvím Uživatelské podpory nebo prostřednictvím e-mailu, které jsou Uživateli bezplatně k dispozici na Webových stránkách.
 2. V podání, kterým Spotřebitel uplatňuje reklamaci, označí zprávu jako "Reklamace", uvede popis vady Služby, adresu a e-mail, na který mu Společnost oznámí způsob vyřízení reklamace, a dále uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady uvedené v bodě 14 tohoto článku uplatňuje. 
 3. Je-li podání, kterým spotřebitel uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované doklady apod.) Společnost jej vyzve k doplnění reklamace e-mailem zaslaným na e-mail Spotřebitele. V takovém případě je reklamační řízení zahájeno dnem doručení doplněného podání spotřebitelem. Nevyřídí-li spotřebitel uplatněnou reklamaci ve smyslu tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle předchozí věty, považuje se reklamace za nedůvodnou. 
 4. Společnost neprodleně informuje Spotřebitele o přijetí reklamace zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na adresu Spotřebitele, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace. 

Vyřizování stížností

 1. Na základě rozhodnutí Spotřebitele, které z práv uvedených v bodě 14 tohoto článku uplatňuje, je Společnost povinna určit způsob vyřízení reklamace neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech zejména je-li požadováno komplexní technické posouzení stavu poskytované Služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 2. Po určení způsobu vyřízení reklamace bude reklamace vyřízena ihned, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později; Reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy nebo má právo vyměnit Službu za novou, pokud je to možné. 
 3. Společnost je povinna vystavit Spotřebiteli písemný doklad o vyřízení reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení informuje Spotřebitele prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Spotřebitele. 
 4. Společnost je povinna reklamaci vyřídit poskytnutím Služby bez vad, výměnou Služby (pokud je to s ohledem na předmět poskytování Služby možné), vrácením Předplatného Spotřebiteli, zaplacením přiměřené slevy z Předplatného, písemnou žádostí o převzetí Služby nebo oprávněným odmítnutím. 
 5. Jedná-li se o vadu Služby, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo na její bezplatné odstranění, a to včas a řádným způsobem. Je-li reklamace uznána, Společnost odstraní vady Služby a 
  1. vrátí Spotřebiteli zaplacené Předplatné nebo jeho přiměřenou část odpovídající době trvání vadného stavu Služby, nebo 
  2. prodlužuje dobu trvání Předplatného nebo její přiměřenou část o dobu odpovídající době trvání vadného stavu Služby.
 6. Jedná-li se o vadu Služby, kterou nelze odstranit a která Spotřebiteli brání v řádném užívání Služby jako služby bez vady a je-li reklamace uznána, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy a Společnost vrátí Spotřebiteli zaplacené Předplatné nebo jeho přiměřenou část odpovídající době trvání vadného stavu Služby. 

Podávání stížností a stížností

 1. Spotřebitel je oprávněn podávat podněty a stížnosti písemně, prostřednictvím e-mailu, které jsou Uživateli bezplatně k dispozici na Webových stránkách. 
 2. O posouzení podnětu či stížnosti informuje Společnost Spotřebitele e-mailem zaslaným na adresu Spotřebitele.
 3. Dozorovým úřadem je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, se sídlem: Predmestská 71, P. O. BOX B–89, 011 79 Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68.

Alternativní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na Společnost s žádostí o nápravu prostřednictvím e-mailu, který je Uživateli bezplatně k dispozici na Webových stránkách, pokud není spokojen se způsobem, jakým Společnost vyřídila jeho stížnost, nebo pokud se domnívá, že Společnost porušila jeho práva. V případě, že Společnost na tuto výzvu odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení subjektu mimosoudního řešení sporů (dále jen "Subjekt") podle zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o alternativním řešení sporů").
 2. Subjekty jsou subjekty a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 3. Spotřebitel může podat návrh způsobem stanoveným podle § 12 zákona o mimosoudním řešení sporů. 
 4. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů ODR, která je k dispozici na adrese:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.    

 1. Mimosoudní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem jako spotřebitelem a Společností jako poskytovatelem, který vzniká na základě Smlouvy nebo s ní souvisí.

Odstoupení od Smlouvy

 1. V souladu s § 7 odst. 1 je spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. 
 2. Smluvní strany potvrzují, že Společnost předem informovala Spotřebitele o tom, že pokud bude souhlasit se zahájením poskytování služeb před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 7 zákona o ochraně spotřebitele, ztrácí Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy po úplném poskytnutí Služby a je povinen zaplatit Společnosti předplatné za poskytované Služby. Za poskytované Služby se považují Služby poskytované Spotřebitelem, jejichž doba trvání uplyne během prvních 14 dnů trvání Smlouvy. Spotřebitel tímto souhlasí s tím, že započne s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a s tím, že po úplném poskytnutí služby ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy dle § 7 zákona o ochraně spotřebitele. 
 3. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozího bodu prostřednictvím formuláře pro odstoupení dostupného na webových stránkách nebo jiného písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy zaslaného spotřebitelem na adresu sídla společnosti.
 4. Lhůta pro odstoupení dle odstavce 25 tohoto článku OP je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy zasláno Společnosti nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 25 tohoto článku OP. 
 5. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, ruší se od samého počátku i všechny související vedlejší Smlouvy. Spotřebitel nebude muset v souvislosti se zrušením doplňkové Smlouvy platit žádné další náklady ani poplatky, s výjimkou případů podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele a předplatném. To platí i pro případy, kdy předmětem Smlouvy bylo poskytnutí Služby a tato Služba byla Spotřebiteli plně poskytnuta v prvních 14 dnech trvání Smlouvy. 
 6. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy před započetím poskytování Služeb a výslovně s tím souhlasil dle §7 zákona o ochraně spotřebitele, přičemž Služba nebyla poskytnuta zcela v prvních 14 dnech trvání Smlouvy, je Spotřebitel povinen zaplatit Společnosti pouze za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení. Částka za skutečně poskytnuté plnění se vypočítává poměrnou částí podle celkové ceny předplatného.

Ustanovení společné pro tento článek

 1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje pouze na uživatele, který je spotřebitelem. 

 

Článek XI. - Doba trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva uzavřená podle těchto OP se uzavírá na dobu neurčitou. 
 2. Smlouva bude ukončena: 
 1. písemnou výpovědí smluvních stran bez udání důvodu podle odstavce 3 tohoto článku OP,
 2. písemným odstoupením Společnosti, pokud Uživatel užívá Aplikaci v rozporu a/nebo nad rámec udělené Licence, 
 3. písemnou dohodou smluvních stran v termínu stanoveném v této dohodě.  
 1. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím období předplatného. 
 2. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
 3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, přičemž Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že tento bod OP se vztahuje pouze na Uživatele, který není Spotřebitelem.
 4. Na konci Období předplatného Smlouva nezaniká.
 5. Po ukončení platnosti těchto OP Společnost nepořizuje záložní kopii Informací (zálohu) pro Uživatele.

Článek XII. - Neoprávněné použití Aplikace

 1. Uživatel je odpovědný za užívání Aplikace, včetně interakcí s ní osobami, kterým udělil souhlas s jejím užíváním. Uživatel je povinen zabránit tomu, aby se Uživatel nebo osoby, kterým udělil souhlas s užíváním Aplikace, dopustily neoprávněného užití Aplikace uvedené v tomto článku OP.
 2. Za "neoprávněné použití" se považují následující činnosti:
 3. přímé výzvy k násilí proti chráněným jednotlivcům nebo skupinám;
 4. Obsah, který dehumanizuje, ponižuje nebo hanobí jednotlivce nebo skupiny na základě chráněné charakteristiky.
 5. používat služby k útokům na jiné osoby nebo skupiny;
 6. Obsah, který je jasně a záměrně provokativní
 7. nepodložená obvinění z nemorálního chování nebo trestného činu;
 8. Obsah, který obsahuje osobní údaje někoho jiného zveřejněné bez jeho souhlasu, jako je celé jméno nebo příjmení, tvář na fotce nebo videu nebo jiná data nahlášená jako zveřejněná bez souhlasu
 9. Obsah, který používá vulgární výrazy nebo obscénnosti k urážení ostatních uživatelů nebo ke zdůrazňování kritiky
 10. Osobní údaje a další osobní údaje o vás nebo o někom jiném, včetně finančních údajů, lékařských údajů, dokladů totožnosti nebo jakýchkoli jiných osobních údajů;
 11. pornografie nebo vyobrazení sexuálních aktů, genitálií nebo fetišů určených k sexuálnímu uspokojení
 12. Obsah obsahující obnažené genitálie
 13. Obsah, který oslavuje nebo propaguje sodomii
 14. Obsah, který oslavuje nebo propaguje sexuálně explicitní obsah nebo chování
 15. Neexplicitní pornografie nebo jakýkoli obsah určený k sexuálnímu uspokojení
 16. Jakýkoli obsah, který sexualizuje neživé předměty
 17. Otevřeně sexuálně sugestivní pózy, kdy je objekt nahý, rozmazaný nebo minimálně oblečený
 18. Nekomerční obsah související s erotickými hračkami
 19. Násilný nebo krvavý obsah zahrnující lidi nebo zvířata, jehož cílem je šokovat, ohromit nebo nemá žádný základ
 20. explicitní násilí zahrnující krev, vážná zranění nebo smrt zvířat nebo lidí ve značné míře;
 21. Obsah, který zobrazuje týrání zvířat
 22. Odkazy na vstupní stránku, kde lze zakoupit zboží nebo služby podléhající omezení.
 23. e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní čísla pro nákup zboží podléhajícího omezení;
 24. Propagační nabídky zboží nebo služeb s omezeným přístupem, takže například nenahrávejte obsah zobrazující slevy, kupóny, informace o cenách nebo jiné propagační akce na produkt nebo službu podléhající omezení.
 25. Obsah, který propaguje nebo podněcuje k vážnému poškození zdraví, bezpečnosti, majetku, zvířat nebo životního prostředí
 26. Obsah, který propaguje nebezpečné aktivity, které by mohly vést k vážné fyzické újmě osoby, která se těchto činností účastní, osob v jejím okolí nebo zvířat
 27. Obsah, který podněcuje nezletilé k nebezpečným činnostem nebo používání nebezpečného zboží
 28. Obsah, který usnadňuje zneužití věcí, které jsou samy o sobě nebezpečné
 29. Obsah s návody na výrobu nebo přípravu nebezpečných věcí
 30. obrázky nebo jakýkoli jiný obsah, který porušuje zákonná práva jiné osoby, včetně autorských práv);
 31. Veškerý obsah zobrazující sexuální zneužívání a veškerý obsah, který zobrazuje děti sexuálním způsobem
 32. Obsah související s nebezpečnými nebo nezákonnými činy, jako je znásilnění, prodej orgánů nebo obchodování s lidmi
 33. nelegální produkty a služby: produkty z ohrožených druhů zvířat, nelegální drogy, léky na předpis uváděné na nelegální trh;
 34. Obrázky zobrazující nebo propagující explicitní nebo bezdůvodné násilí
 35. Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo jejich jménem
 36. Obsah, který podněcuje k násilí, propaguje teroristické činy nebo oslavuje teroristické útoky
 37. Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo jejich jménem
 1. Uživatel je oprávněn zveřejňovat pouze obsah, který je založen na jeho zkušenostech nebo dotazech týkajících se zkušeností na konkrétním místě.
 2. Uživatel nesmí zveřejňovat obsah, který obsahuje obecné, politické nebo společenské komentáře nebo osobní výlevy.
 3. Uživatel nesmí zveřejňovat obsah, jehož cílem je zničit nebo poškodit digitální přítomnost určitého subjektu nebo předmětu. To zahrnuje úpravu informací o místě tak, aby byly nevhodné nebo nekvalitní, za účelem vtipkování nebo vyjádření společenského nebo politického názoru.
 4. Společnost je opravena bez předchozího upozornění (i) odstranit obsah, o kterém se Společnost domnívá, že představuje neoprávněné použití Aplikace, nebo (i) zablokovat, omezit nebo ukončit používání Služeb nebo Účtu v případě podezření, že Uživatel nebo osoby, kterým Uživatel udělil souhlas s neoprávněným užíváním Aplikace, nebo (ii) odstranit obsah, u kterého máme podezření, že představuje neoprávněné použití.

Článek XIII. - Služba

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly na oprávnění doručovat písemnosti pod těmito průkazy totožnosti elektronickými prostředky – e-mailem, bez nutnosti současného zasílání písemností poštou, není-li v těchto průkazech totožnosti uvedeno jinak. E-mail se považuje za doručený následující pracovní den po jeho odeslání, není-li z komunikace smluvních stran zřejmé, že byl prokazatelně doručen a vzat na vědomí smluvní stranou – adresátem v den jeho odeslání smluvní stranou – odesílatelem. 
 2. Formuláře nebo jiná písemná oznámení o předčasném ukončení Smlouvy doručují smluvní strany výhradně poštou ve formě doporučeného dopisu. Smluvní strana – odesílatel písemnosti doručí druhé smluvní straně – adresáta poštou na adresu určenou písemně (způsobem uvedeným v tomto článku OP) oznámenou smluvní stranou jako korespondenční adresu. Písemnost se považuje za doručenou dnem, který je uveden jako den doručení na potvrzení o přijetí, nebo dnem, kdy adresát odmítl písemnost převzít, nebo dnem, kdy pošta vrátila písemnost odesílateli jako nedoručitelný předmět, a to bez ohledu na důvod, pro který to nebylo možné. 

Článek XIV. - Zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti se vznikem a plněním Smlouvy, jakož i s dalšími souvisejícími činnostmi ve smyslu těchto OP, dochází ke zpracování osobních údajů Uživatele. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách.

Článek XV. - Zvláštní ustanovení

 1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, smluvně, jednostranně nebo jinak, postoupit nebo převést jakékoli nebo všechny výhody, výhody, nároky nebo povinnosti vyplývající z těchto OP, jakož i svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto OP. 

 

Článek XVI. - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich potvrzení v registračním formuláři a jsou zveřejněny na webových stránkách. 
 2. Právní vztahy neupravené těmito OP, které vznikly uzavřením Smlouvy, se řídí a vykládají v souladu s právem Slovenské republiky s vyloučením kolizních norem. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných a účinných na území Slovenské republiky. Veškeré spory vzniklé z těchto OP nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány obecnými soudy Slovenské republiky. 
 3. Od těchto OP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
 4. Společnost si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv v průběhu jejich platnosti změnit, přičemž je povinna vždy zveřejnit a aplikovat aktuálně platné znění OP. Změna nabývá účinnosti zveřejněním obsahu na webových stránkách. Se vstupem nových operačních programů v platnost a účinností ztrácejí původní operační programy svou platnost a účinnost.
 5. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou OP, je povinen to písemně oznámit Společnosti nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti nových OP. Pokud Uživatel nedoručí Společnosti svůj nesouhlas se změnou OP ve lhůtě dle tohoto bodu OP, souhlasí se změnou a vzájemné vztahy Společnosti a Uživatele se řídí novými OP ode dne účinnosti změny OP. 
 6. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami OP. 
 7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP neplatným, nemá to vliv na ostatní ustanovení. Namísto takového ustanovení se neplatné ustanovení nahradí ustanovením rozhodného práva odpovídajícího účelu duševního vlastnictví.
 8. Průkazy totožnosti jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce. V případě IP i v jiném, než slovenském jazyce se jako rozhodující použije jejich verze vyhotovená ve slovenském jazyce a pouze tato verze je pro smluvní strany právně závazná. Znění vyhotovené v jiném jazyce není pro smluvní strany právně závazné a má pouze charakter informativního překladu obsahu TTC vyhotoveného ve slovenském jazyce.

Chyba

close