Ogólne warunki korzystania z usługi (Regulamin) - Kalkulator projektów

Kalkulator projektów to narzędzie do różnych obliczeń konstrukcyjnych i prac z nimi związanych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Kalkulatora projektów. Zgadzając się na warunki, akceptujesz nasze Ogólne warunki świadczenia usług i potwierdzasz naszą politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na te warunki (zgodnie z definicją poniżej). Operatorem serwisu jest GoUP s.r.o., Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratysława, REGON: 35809256, NIP: SK2021567636.

1.  Warunki korzystania

1.1  Zgadzasz się, że będziesz korzystać ze strony projektuovakalkulacka.sk (także „Kalkulator projektów” lub słowacki „Projektová Kalkulačka”) tylko do celów dozwolonych przez niniejsze warunki i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

1.2  Ponosisz odpowiedzialność za treści, które przesyłasz, tworzysz, edytujesz lub udostępniasz podczas korzystania z projektovakalkulacka.sk oraz za działania (w tym utratę lub uszkodzenie danych) z tym związane.

1.3  Jesteś właścicielem treści i nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do Twoich treści. Korzystając z jakichkolwiek treści w Kalkulatorze projektów (np. przesyłając treść wyceny i ich ceny), udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z takich treści w zakresie niezbędnym do działanie Kalkulatora projektu (w tym m.in. kopiowanie, przechowywanie, edytowanie, udostępnianie członkom swojego zespołu, rozpowszechnianie lub publikowanie w mediach społecznościowych lub usuwanie) i oświadczasz, że masz odpowiednie prawa (np. autora lub odpowiednią licencję) do korzystania z takich treści i udzielania takiej licencji.

 • Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia kopii zapasowych Twoich treści, dlatego zalecamy samodzielne ich archiwizowanie.

 

 • Zgadzasz się, że możemy wymienić Cię jako naszego klienta. W szczególności możemy użyć Twojej nazwy, logo lub dowolnego innego

Udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej i nieodpłatnej licencji na identyfikację Twojej firmy, produktów lub usług, w tym wszelkich znaków towarowych lub dzieł chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej, na potrzeby naszych działań marketingowych, referencji, publicznej prezentacji Serwisów i na naszych stronach projektuovakalkulacka.sk stosować wszelkie zabezpieczenia znaków towarowych, praw autorskich i wszelkiej innej własności intelektualnej niezbędnej do osiągnięcia celów określonych w tej sekcji.

 

 • Jesteśmy właścicielami firmy Projektová Kalkulačka i świadczonych przez nią usług. Nie możesz kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, odsprzedawać, powielać ani tworzyć dzieł pochodnych Kalkulatora projektów bez naszej pisemnej zgody.
 • Zdecydowanie zalecamy zachowanie poufności nazwy konta i hasła. Powiadom nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane włamaniem, kradzieżą lub innym niewłaściwym użyciem hasła.

 

2.    PROWIZJA ZA USŁUGI

 • Mamy prawo do aktualizacji, zmiany lub innej modyfikacji Usług oraz czasowego zawieszenia świadczenia Usług w przypadku konserwacji, napraw lub innych zdarzeń, które uznamy za konieczne. Ponadto możemy trwale zawiesić świadczenie Usług według naszego uznania, o czym poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Zgadzasz się, że takie aktualizacje i zmiany w Usługach mogą skutkować zmianami w wyglądzie lub funkcjonalności Usług.

 

 • Jeśli jakiekolwiek zmiany w Usługach stanowią zmiany niniejszych Warunków (w tym cen), będziesz mieć możliwość wyrażenia sprzeciwu i zakończenia Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Firma GoUP s.r.o. będzie na własny koszt dostarczać, wdrażać, instalować i utrzymywać wszystkie aktualizacje, uaktualnienia, ulepszenia, poprawki, poprawki błędów i modyfikacje swoich Usług.

 

3.    ZAPŁATA

 • Aktualne ceny i opcje płatności dla wszystkich planów abonamentowych są dostępne na stronie internetowej ProjektováKalkulačka.sk/premium
 • Twoja subskrypcja jest opłacana w programach wskazanych na stronie ProjektováKalkulačka.sk/premium, przy czym część aktywowanego programu nie podlega zwrotowi, a program PREMIUM działa w okresie płatnym do końca okresu przedpłaty. Aby subskrybować plan przedpłacony, będziesz potrzebować ważnej metody płatności.
 • Opłatę za subskrypcję pobierzemy (i) z karty kredytowej podanej nam w momencie płatności lub (ii) za pośrednictwem płatnej usługi SMS.

Opłatę abonamentową naliczymy bez zbędnej zwłoki po przesłaniu rejestracji. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie zaksięgować płatności z Twojej karty płatniczej, Twój dostęp do Usług nie zostanie aktywowany, dopóki pomyślnie nie otrzymamy opłaty abonamentowej.

 

4.    AKTUALIZACJA, OBNIŻENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUG

 • W każdej chwili możesz przedłużyć swój program PREMIUM wybierając inny program PREMIUM w sekcji Kup PREMIUM, a takie przedłużenie zacznie obowiązywać po otrzymaniu płatności za nowy abonament.
 • Przedłużenie programu PREMIUM nastąpi od dnia pomyślnej wpłaty i zostanie przedłużone dokładnie o ilość dni zgodnie z wybranym przez Ciebie programem.
 • W przypadku przedłużenia programu PREMIUM w trakcie obowiązywania tego samego programu PREMIUM, jego ważność zostanie przedłużona o pozostały okres obowiązywania aktualnego programu PREMIUM.
 • W przypadku przedłużenia programu PREMIUM w trakcie obowiązywania innego programu PREMIUM (programu o innych parametrach niż dotychczasowy), nowy program PREMIUM zostanie uruchomiony niezwłocznie po pomyślnej opłacie nowego programu PREMIUM. Niewykorzystany okres pierwotnego programu PREMIUM zostaje niniejszym zakończony.

 

 • Twój program PREMIUM obejmuje zestaw funkcji i usług wymienionych w wybranym i opłaconym poziomie subskrypcji. Wszelkie nowe produkty, funkcje lub dodatki do Usług, które od czasu do czasu wprowadzamy, nie są objęte istniejącą subskrypcją, chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej.
 • Pod koniec okresu subskrypcji możemy trwale usunąć wszystkie Twoje dane i treści. Upewnij się, że zarchiwizowałeś swoje dane przed końcem okresu subskrypcji.
 • Mamy prawo zablokować, ograniczyć, anulować lub zawiesić twoje konto lub w inny sposób ograniczyć usługi, które ci świadczymy bez uprzedniego powiadomienia, jeśli nie przestrzegasz tych warunków.

 

5.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe lub karne szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że żadne bezpośrednie szkody (rzeczywiste szkody, utracony zysk lub dochód, przerwa w działalności) nie powinny

przekraczać wartości abonamentu miesięcznego, tj. kwoty do zapłaty za Usługi świadczone w okresie subskrypcji, a użytkownik zgadza się, że w mało prawdopodobnym przypadku poniesienia jakichkolwiek bezpośrednich szkód, takie bezpośrednie szkody będą ograniczone do tej kwoty.

 • Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zaniechania i postępowanie stron trzecich, w szczególności platform mediów społecznościowych, związane z korzystaniem przez Ciebie z Kalkulatora Projektu oraz wszelkich witryn i usług, do których prowadzą łącza. Jedynym środkiem zaradczym przeciwko nam w przypadku niezadowolenia z usług Kalkulatora projektów jest zaprzestanie korzystania z naszych usług.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z wyjątkiem planowanych tymczasowych przerw w świadczeniu Usług określonych w punkcie 3.1 powyżej, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie z naszej strony.

 

Przerwy w świadczeniu usług spowodowane poza naszą kontrolą: Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przesłanych danych lub treści spowodowane działaniami użytkownika, usterkami technicznymi, awariami lub działaniami osób trzecich.

 

6.    ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

 • Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z Kalkulatora projektów, w tym korzystanie z Kalkulatora projektów przez dowolną osobę, współpracownika lub inną stronę, z którą współpracujesz, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. W szczególności musisz upewnić się, że nie angażujesz się w żadne z zabronionych zastosowań opisanych w niniejszej sekcji 6.
 • Następujące działania są uważane za „niedozwolone użycie” i są zabronione w Kalkulatorze projektu:

 

 • Jakakolwiek działalność organizacji zaangażowanej w działalność terrorystyczną, przestępstwa z nienawiści, przemoc lub jakąkolwiek działalność przestępczą;

 

 • Jakakolwiek promocja lub publikacja brutalnych przestępstw, kradzieży i/lub oszustw;

 

 • Jakiekolwiek przedstawienie działalności przestępczej lub przyznanie się do czynów przestępczych popełnionych przez nich lub ich współpracowników;

 

 • Wszelkie promowanie lub publikowanie materiałów lub innych treści, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub nieprzyzwoite, w tym pornografii, molestowania seksualnego, nienawistnych lub zawstydzających treści;
 • Jakiegokolwiek wykorzystania treści, które może naruszać obowiązujące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych;
 • Wszelkie działania, które mogą zostać uznane za działania naruszające prawo Republiki Słowackiej lub jurysdykcję kraju pochodzenia, w tym zniesławienie, zniesławienie, naruszenie prywatności, działanie powodujące cierpienie emocjonalne lub inne cierpienie, nadużycie zaufania;

 

 • Wszelkie wyrazy poparcia lub pochwały dla grup, liderów lub osób zaangażowanych w którekolwiek z powyższych działań.
 • Możemy, bez uprzedniego powiadomienia, (i) zablokować, ograniczyć lub zakończyć subskrypcję lub konto na podstawie podejrzenia, że brało udział w jakimkolwiek Zabronionym użyciu lub (ii) usunąć, skasować treści, co do których podejrzewamy, że stanowią Zabronione użycie.

 

7.   ZMIANY WARUNKÓW

 • Od czasu do czasu możemy zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków lub Usług, w tym cennik i opcje cenowe. Jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie niniejszych Warunków w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.
 • Zmiany wchodzą w życie w określonym przedpłaconym terminie, ale w każdym przypadku dopiero po ich opublikowaniu na stronie internetowej. W miarę możliwości poinformujemy Cię o zmianach lub będziemy regularnie przypominać o akceptacji Warunków przy każdej kolejnej płatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz zgłosić sprzeciw i zakończyć świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

8.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zawarte w Witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy dźwiękowe, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, są naszą własnością lub własnością naszych dostawców treści i są chronione prawami własności intelektualnej. Wszelkie treści nie mogą być wykorzystywane bez naszej pisemnej zgody, a jeśli zgoda została udzielona, to tylko w granicach i zgodnie z udzieloną nam licencją.
 • Kompilacja wszystkich treści na stronie jest wyłączną własnością firmy Projektová Kalkulačka i jest chroniona prawami własności intelektualnej.
 • Całe oprogramowanie używane na stronie internetowej (lub dostarczane za jej pośrednictwem) jest własnością firmy Projektová Kalkulačka lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione prawami własności intelektualnej.
 • Nie możesz ani zezwalać nikomu innemu, bezpośrednio lub pośrednio:

 

 • (i) dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób próbować odkryć kodu źródłowego lub podstawowych algorytmów całości lub części Usługi (z wyjątkiem ograniczonego zakresu, w którym ograniczenia dotyczące inżynierii wstecznej są zabronione przez obowiązujące prawo lokalne);
 • (ii) modyfikować ani tworzyć pochodnych jakiejkolwiek części Usługi;

 

 • (iii) wynajmować, dzierżawić lub korzystać z Usługi w celu współdzielenia czasu lub w celach usługowych; Lub

 

8.4.5 (iv) usuwać lub zasłaniać wszelkie informacje o prawach własności w Usłudze. Pomiędzy stronami jesteśmy właścicielami wszelkich praw własności, praw majątkowych i praw własności intelektualnej do Usługi i jej kopii lub części.

 • Nie możesz używać żadnych „głębokich linków”, „page-srape”, „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych, w celu uzyskiwania dostępu, pobierania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usługi lub jakichkolwiek treści ani w jakikolwiek sposób odtwarzać lub obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi lub jakiejkolwiek treści, uzyskiwać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały, dokumenty lub informacje w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Usługi . Zastrzegamy sobie prawo do zakazania takiej działalności.
 • Użytkownik nie będzie próbował uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Usługi ani do innych systemów lub sieci połączonych z Usługą lub serwerem Projektová Kalkulačka, ani do żadnych usług oferowanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem, poprzez hakowanie , „wydobywania” haseł lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób.
 • Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować podatności Usługi lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Usługą ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Usłudze lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Usługą.
 • Nie będziesz wykonywać żadnych czynności, które nakładałyby nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie na infrastrukturę Usługi lub systemy lub sieci Kalkulatora projektów, lub jakiekolwiek systemy lub sieci połączone z Usługą lub Kalkulatorem projektów.
 • Użytkownik nie może używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur, które zakłócają lub próbują zakłócać właściwe działanie

działanie Usługi lub jakąkolwiek transakcję przeprowadzaną w ramach Usługi lub korzystanie z Usługi przez jakąkolwiek inną osobę.

 

 • Nie możesz korzystać z Usługi ani żadnej Treści w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejszą Umowę.

 

9.   OCHRONA DANYCH

 • Ta sekcja 9 stanowi „Umowę o przetwarzaniu danych” między firmą Projektová Kalkulačka a Klientem i opisuje nasze procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta w kontekście świadczenia Usług.
 • Wszelkie terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym punkcie i niezdefiniowane inaczej mają znaczenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającej dyrektywę 95/46/WE (dalej jako „rozporządzenie”) lub w ustawie nr. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych (dalej jako „ustawa”) (rozporządzenie i ustawa łącznie jako „przepisy prawne o ochronie danych osobowych”).
 • W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza sekcja nie ma zastosowania do takiego przetwarzania, w którym występujemy jako administrator danych. Więcej informacji o tym, jakie konkretne czynności wykonujemy jako administratorzy danych, znajdziesz w naszej odrębnej Polityce Prywatności.
 • Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności dane związane z prowadzeniem konta, przekazanymi przez Ciebie informacjami i treściami, korzystaniem przez Ciebie z usług lub informacjami o transakcjach.
 • Nie będziemy przekazywać Danych Osobowych żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem (i) niezbędnych do wykonywania działań i Usług; (ii) zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Klienta; (iii) w ramach podmiotów powiązanych ze spółką Projektová Kalkulačka na zasadzie współkontroli, zarządzania lub własności, (iv) w ramach fuzji, przejęcia lub innej inwestycji osoby trzeciej w spółkę Projektová

Kalkulator lub (v) jeśli jest to konieczne do przestrzegania przepisów o ochronie danych lub innych przepisów, które

którym podlegamy, w takim przypadku poinformujemy (w zakresie dozwolonym przez prawo) Klienta o tym wymogu prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

 • Wykonamy następujące czynności:

 

 • przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń klientów, w tym w związku z przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wymaga tego od nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, do którego się udajemy temat; w takim przypadku poinformujemy klienta o tym wymogu prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że prawo zabrania takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. Udokumentowane instrukcje znajdują się w tej sekcji oraz w Warunkach;
 • stosować wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 32 Regulaminu;
 • w celu pomocy Klientowi jako administratorowi danych w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, którymi dysponuje podmiot przetwarzający;
 • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagamy Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z ciążącego na operatorze obowiązku odpowiadania na żądania dotyczące realizacji praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
 • zapewnieniami, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do zachowania poufności lub że ciąży na nich odpowiedni prawny obowiązek zachowania poufności;
 • powiadomimy Klienta o naruszeniu danych osobowych bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu go, podając (1) charakter naruszenia danych osobowych, (2) prawdopodobne konsekwencje oraz (3) środki podjęte w celu zaradzenia naruszeniu danych osobowych; możemy udostępniać te informacje stopniowo, jeśli nie są one łatwo dostępne. Będziemy w pełni współpracować i działać zgodnie z instrukcjami Klienta, aby pomóc w dochodzeniu i naprawie takiego naruszenia danych;
 • na podstawie decyzji Klienta usuwamy lub zwrócimy wszelkie dane osobowe, usuwamy istniejące kopie danych osobowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub strony nie postanowią inaczej, bez zbędnej zwłoki po zakończeniu świadczenia Usług;
 • na uzasadnione żądanie udostępnimy klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia oraz umożliwimy, po uprzednim powiadomieniu z rozsądnym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 4 tygodnie, wniesienie wkładu audytom, w tym kontrolom, jeżeli przedstawienie dokumentów nie jest wystarczające do wykazania spełnienia obowiązków, które są przeprowadzane w normalnych godzinach pracy, nie częściej niż raz w roku, przez niezależną osobę trzecią – zawodowego biegłego rewidenta na zlecenie klienta na koszt klienta.
 • Możemy zlecić niektórym stronom trzecim świadczenie części Usług lub pomoc w zapewnieniu wsparcia technicznego lub profesjonalnego. Akceptując Regulamin Klient upoważnia nas do powierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcy. W każdym przypadku podwykonawcy podlegają wiążącym zobowiązaniom między nami a podwykonawcą, które zawierają zasadniczo podobne postanowienia do tych określonych w tej sekcji. Na pisemny wniosek klienta poinformujemy go o szczegółach takiego podwykonawcy (podwykonawców).
 • Nie możemy przekazywać danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że jest to zgodne z rozdziałem V Rozporządzenia. W przypadku takich transferów przyjmiemy standardowe klauzule umowne lub inne mechanizmy, które mogą być odpowiednie dla konkretnego transferu.

 

 • Jeżeli Klient posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub korzysta z usług z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe z takiego użytkowania będą nam przekazywane.
 • Klient zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych, w szczególności dostarczania nam danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych, w tym między innymi do:
  • zapewnienia, że ​​klient dokona i zachowa wszystkie powiadomienia i zgody regulacyjne wymagane na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, oraz
  • zapewnienia, że ​​wszystkie dane osobowe są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem (w szczególności, że klient ma posiada ważną podstawę prawną do przetwarzania niezbędnego zgodnie z warunkami), w przejrzysty sposób (w szczególności w celu przekazania przez klienta odpowiednich informacji o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą), były dokładne i aktualne.
 • Klient zabezpieczy nas i zabezpieczy przed wszelkimi stratami, grzywnami, szkodami, opłatami lub innymi wydatkami

(w tym uzasadnione honoraria adwokackie i inne uzasadnione koszty prawne) poniesione w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej sekcji lub nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych. Zgodnie z art. 82 ust. 2 Rozporządzenia, jako Podmiot przetwarzający odpowiadamy za szkody spowodowane Przetwarzaniem tylko wtedy, gdy nie wykonaliśmy obowiązków Rozporządzenia konkretnie określonych przez Przetwarzającego lub gdy działaliśmy poza nakazami prawnymi Operatora lub z ich naruszeniem.

 • Na żądanie Klienta możemy naliczyć uzasadnione opłaty za wszelkie czynności lub pomoc udzieloną w związku z niniejszą Sekcją, które wykraczają poza zakres Usług.

 

10     OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

 • Relacje między Tobą a nami oparte na niniejszych Warunkach podlegają prawu słowackiemu. Niemniej jednak musisz przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych i stanowych obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Wszelkie spory będą rozstrzygane w słowackich sądach. W przypadku pytań prosimy o kontakt: podpora@projektovakalkulacka.sk

Chyba

close