Projektová Kalkulačka je teraz NUMIQ. Ak sa chcete prihlásiť do pôvodnej projektovakalkulacka.sk, kliknite sem.

Všeobecné podmienky služby NUMIQ - Projektová Kalkulačka

Článok I. - Definícia základných pojmov

Okrem výrazov použitých v úvode týchto OP a v ďalších ustanoveniach týchto OP, nasledujúce výrazy (tzv. legislatívne skratky) budú mať nižšie uvedené významy:

 1. Aplikácia“: Webová aplikácia a Mobilná aplikácia.
 2. Autorský zákon“: zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 3. Cenník“: cenník Služieb Spoločnosti dostupný na stránke https://app.numiq.com/.
 4. Dostupnosť“: stav, kedy sú funkcie Aplikácie k dispozícii Používateľovi podľa parametrov a za podmienok vymedzených v týchto OP.
 5. Free“: program Aplikácie s obmedzenou funkcionalitou, t.j. skrytými položkami kalkulácie, neumožňujúci pridávať vlastné položky kalkulácie, umožňujúci uložiť maximálne 1 kalkuláciu počas používania Aplikácie, bez možnosti zdieľania kalkulácie. Podrobnejšie informácie o programe Free sú uvedené na Webovej stránke.
 6. Informácie“: všetky informácie, údaje, dokumenty a dáta, ktoré Používateľ za účelom ich digitálneho zhromažďovania, spracovania, archivovania, exportovania a iného používania Služieb elektronicky uložil prostredníctvom Aplikácie na Server prostredníctvom používateľského rozhrania tejto služby cez Účet.
 7. Licencia“: súhlas Spoločnosti udelený Používateľovi na používanie Aplikácie v rozsahu vybraného Programu spôsobom uvedeným v týchto OP.
 8. Mobilná aplikácia“: forma Webovej aplikácie, ktorú je možné používať na mobilnom zariadení, pričom mobilná aplikácia  môže mať limitované funkcionality oproti Webovej aplikácii a na jej používanie musí mať Používateľ vytvorený užívateľský účet v súlade s týmito OP. Používateľovi umožňuje najmä zdarma stiahnuť si ju z online obchodov (apple store, google play), registrovať sa do nej a používať Služby. 
 9. Obchodný zákonník”: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 10. „Občiansky zákonník“: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 11. OP“: tieto obchodné podmienky. Aktuálne a účinnné znenie týchto OP je dostupné aj na Webovej stránke. 
 12. Open X“: program Aplikácie s rozšírenou funkcionalitou po dobu zvoleného počtu dní, t.j. s viditeľnými položkami kalkulácie, umožňujúci pridávať vlastné položky kalkulácie, umožňujúci uloženie programom definovaného počtu kalkulácií v závislosti od čísla programu, s možnosťou zdieľania kalkulácie. Podrobnejšie informácie o programe Open X sú uvedené na Webovej stránke.
 13. Používateľ“: fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa postupom špecifikovaným v týchto OP registrovala v Aplikácii.
 14. Platený obsah”: spoločné označenie platených programov Aplikácie Open X a Profi X.
 15. Predĺženie“: pokračovanie Predplateného obdobia rovnakého Programu, ku ktorému dochádza zvolením platenej verzie vybraním toho istého Plateného obsahu a zaplatením nového Predplatného. Predĺženie nadobúda účinnosť posledným dňom skončenia Predplateného obdobia.
 16. Program”: spoločné označenie programov Aplikácie Free, Open X a Profi X.
 17. Predplatné“: má význam podľa článku V bod 2 týchto OP.
 18. Predplatené obdobie“: obdobie prístupu a oprávnenia Používateľa používať funkcionality programu Open X alebo Profi X, určeného Používateľom, za ktoré Používateľ zaplatil Predplatné v súlade s týmito OP. 
 19. Profi X“: program Aplikácie s plnou funkcionalitou po dobu zvoleného počtu dní, t.j. s viditeľnými položkami kalkulácie,pridávať vlastné položky kalkulácie, umožňujúci uloženie programom definovaného počtu kalkulácií v závislosti od čísla programu, s možnosťou zdieľania kalkulácie, s možnosťou posielania kalkulácie zákazníkovi Používateľa s použitím záhlavia a loga Používateľa ako odosielateľa kalkulácie.  Podrobnejšie informácie o programe Profi X sú uvedené na Webovej stránke.
 20. Registračný formulár“: formulár dostupný v Aplikácii, ktorý predstavuje záväznú objednávku Používateľa Spoločnosti k používaniu Programu.
 21. Server“: jeden alebo viac cloudových serverov zabezpečených Spoločnosťou, prostredníctvom tretích osôb, na ktorých sa nachádzajú programové prostriedky pre používanie Aplikácie.
 22. Služby podpory“: technická podpora a údržba Aplikácie.
 23. Služby“: služby poskytované prostredníctvom Aplikácie, bližšie špecifikované na Webovej stránke.
 24. Spoločnosť“: spoločnosť NUMIQ s.r.o., so sídlom Kominárska 1552/3A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika, IČO 55 880 592, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 174081/B, ktorá je nositeľom majetkových práv k Aplikácii. 
 25. Spotrebiteľ“: Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 26. Súčinnosť“: činnosť Používateľa, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie týchto OP a Zmluvy, a ktorá spočíva najmä v poskytnutí všetkých potrebných údajov, podkladov a dát zo strany Používateľa, ktoré môžu byť oprávnene požadované zo strany Spoločnosti za účelom riadneho plnenia predmetu týchto OP a Zmluvy a v ďalšej činnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu týchto OP a Zmluvy.
 27. Účet“: predstavuje virtuálny priestor každého Používateľa na Serveri za účelom používania ním objednaných Služieb prostredníctvom Programu, ku ktorému má výlučný prístup Používateľ. 
 28. Užívateľská podpora“: elektronická služba údržby a podpory, ktorú Spoločnosť poskytuje Používateľovi k používaniu Aplikácie. 
 29. Webová aplikácia“: softvérová aplikácia dostupná na Webovej stránke.
 30. Webová stránka“: internetová stránka dostupná na stránke https://numiq.com/.
 31. Zákon o ochrane spotrebiteľa“: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 32. Zmena programu”: zmena Programu, ku ktorej dochádza vybraním iného než doposiaľ používaného Programu a zaplatením Predplatného (v prípade Plateného obsahu). K zmene Programu dochádza dňom, kedy dôjde požiadavka na Zmenu programu Spoločnosti a zaplatením Predplatného. Pri Zmene programu z vyššieho na nižší má Používateľ prístup aj k predchádzajúcim Programom s Plateným obsahom, a to až do skončenia Predplateného obdobia doposiaľ používaných Programov.
 33. Zmluva“: zmluva o používaní Aplikácie a Služieb, ktorej obsahom sú tieto OP a ktorá vzniká ich prijatím. 
 34. Zmluvné strany“: spoločne Spoločnosť a Používateľ. 

Článok II. - Úvodné ustanovenia – predmet Zmluvy 

 1. Týmito OP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím Zmluvy (článok I bod 33 týchto OP).
 2. Spoločnosť prostredníctvom Aplikácie (článok I bod 1 týchto OP) poskytuje Používateľovi Služby (článok I bod 23 týchto OP).
 3. Uzatvorením Zmluvy sa:
 1. Spoločnosť zaväzuje:
 1. sprístupniť Používateľovi Aplikáciu na Serveroch a umožniť Používateľovi používanie Aplikácie spôsobom podľa článku III alebo článku IV týchto OP a udeliť mu Licenciu k Aplikácii na obdobie trvania Zmluvy, a
 2. zabezpečiť údržbu a funkčnosť Aplikácie pre Používateľa v rozsahu podľa týchto OP,
 1. Používateľ sa zaväzuje:
 1. používať Aplikáciu výlučne v rozsahu Licencie k Aplikácii, a
 2. pri používaní Plateného obsahu zaplatiť Predplatné.

Článok III. - Uzatvorenie Zmluvy a registrácia 

 1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu elektronickou formou spôsobom a na základe podmienok upravených v týchto OP. Pred začatím používania Služieb je Používateľ povinný uviesť svoju e-mailovú adresu, ľubovoľné heslo spĺňajúce štandardy zabezpečenia určené Spoločnosťou a vyjadriť svoj súhlas s týmito OP ich potvrdením v Aplikácii. Používateľ súhlasom s týmito OP potvrdzuje, že si ich prečítal, rozumie im a v celom rozsahu súhlasí s ich znením, právami a povinnosťami Zmluvných strán a s podmienkami používania Aplikácie. Bez akceptácie OP postupom podľa tohto bodu nie je možné používať Služby. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú okamihom, keď Spoločnosti dôjde súhlas Používateľa s týmito OP, spôsobom uvedeným v Aplikácii. Po úspešnom vytvorení Účtu doručí Spoločnosť Používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri zakladaní Účtu potvrdzujúci e-mail, ktorého obsahom budú aj tieto OP.
 2. Používateľ môže používať Služby bez Programu v obmedzenom režime alebo si vyberie konkrétny Program v závislosti od jeho dostupných funkcionalít.
 3. Ak si Používateľ vyberie Program, je povinný sa v aplikácii registrovať vyplnením Registračného formulára. Používateľ je povinný pri registrácii uviesť nasledovné údaje:
 4. meno a priezvisko osoby realizujúcej registráciu,
 5. e-mailová adresa, 
 6. ľubovoľné heslo spĺňajúce štandardy zabezpečenia určené Spoločnosťou,
 7. platobné údaje, tzn. číslo karty, meno držiteľa karty, mesiac a rok skončenia platnosti karty, CVC kód (platí len pre Používateľa Plateného obsahu), 
 8. ďalšie údaje o Používateľovi požadované Spoločnosťou, a to najmä, nie však výlučne: obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO Používateľa, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené (neplatí pre Spotrebiteľa).

Po úspešnej registrácii doručí Spoločnosť Používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v Registračnom formulári potvrdzujúci e-mail.

 1. Používateľ má povinnosť pri registrácii poskytnúť aktuálne, pravdivé, správne a úplné údaje. V prípade, že Používateľ neuvedie aktuálne, pravdivé, správne alebo úplné údaje, Spoločnosť nie je povinná Používateľovi dodať Služby a zároveň je oprávnená zrušiť alebo zablokovať jeho Účet. Za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov zodpovedá Používateľ počas celej doby trvania jeho Účtu. V prípade zmeny údajov je Používateľ povinný údaje aktualizovať vo  svojom účte bez zbytočného odkladu.
 2. Všetky registrácie môžu byť predmetom kontroly zo strany Spoločnosti, ktorá je oprávnená kontrolovať  a posúdiť, či Používateľ spĺňa podmienky používania Služieb. Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu alebo zrušiť Účet aj bez udania dôvodu.
 3. Miestom plnenia tejto Zmluvy je Server zabezpečený prostredníctvom tretích osôb, na ktorom sa nachádzajú všetky programové prostriedky pre používanie funkcií Aplikácie a Informácie. 

Článok IV. - Účet

 1. Po úspešnej vykonanej registrácii Používateľovi vzniká používateľský Účet na základe ktorého je oprávnený na používanie Služieb v Aplikácii, a to v súlade s podmienkami týchto OP, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi. 
 2. Prístup a používanie Účtu je zabezpečené prostredníctvom kombinácie používateľského mena a hesla zvoleného Používateľom podľa pokynov Spoločnosti, pričom sa Používateľ zaväzuje neposkytnúť svoje vlastné prístupové údaje do Účtu akejkoľvek tretej osobe a je povinný vykonať všetky kroky potrebné k ochrane takýchto údajov.
 3. Účet sa viaže výlučne na konkrétneho Používateľa. 
 4. Používateľ je zodpovedný za ochranu svojho Účtu, e-mailu a hesla a je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti akékoľvek podozrenie z narušenia bezpečnosti (napr. prostredníctvom neautorizovaného používania Účtu, e-mailu a hesla). 
 5. Účet zaniká:
 1. dobrovoľným zrušením Účtu zo strany Používateľa,
 2. zrušením Účtu zo strany Spoločnosti podľa týchto OP, 
 3. zánikom právnickej osoby Používateľa alebo Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 4. okamihom, keď dôjde k úplnému skončeniu poskytovania Služieb Spoločnosťou.

Článok V. - Platobné podmienky

 1. Používateľ je oprávnený používať program Free bezodplatne. Doba používania programu Free začína plynúť od okamihu Registrácie. 
 2. Používateľ je oprávnený používať program Open X alebo Profi X za odplatu uvedenú v Cenníku (ďalej len „Predplatné“). Pre používanie programu Open X alebo Profi X si Používateľ zvolí platenú verziu vybraním konkrétneho Programu a jeho rozsahu podľa Cenníka (ďalej len „Predplatené obdobie“). 
 3. Po uplynutí Predplateného obdobia, ak nedôjde k Predĺženiu alebo Zmene programu Používateľovi Účet nezaniká, Obnovuje sa výlučne program Free.
 4. Používateľ je oprávnený počas používania Služby meniť Program, ktorý používa. Účinnosť zmeny Programu nastáva a prípadné nové Predplatné sa účtuje okamžite, t.j. v deň uskutočnenia zmeny Programu. Do uplynutia doby zaplateného pôvodného Predplatného má Používateľ prístup okrem nového aj k pôvodnému Programu. 
 5. Používateľ sa zaväzuje počas celej doby trvania Účtu (s výnimkou programu Free) uhrádzať Spoločnosti Predplatné. 
 6. Predplatné je splatné vopred najneskôr pri začatí plynutia Predplateného obdobia, pričom Používateľ má možnosť vybrať si dĺžku Predplatného obdobia. Používateľ sa zaväzuje uhrádzať Predplatné prostredníctvom platobnej brány používajúcej platobnú kartu, PayPal, Google pay alebo Apple pay alebo inou metódou platenia, určenou Spoločnosťou. Používateľ berie na vedomie, že platobné brány prevádzkuje odlišná osoba ako Spoločnosť a prevedenie Predplatného sa riadi vlastnými podmienkami poskytovateľa služieb platobnej brány. 
 7. Spoločnosť vystaví Používateľovi doklad o zaplatení Predplatného za príslušné Predplatené obdobie bezodkladne po úhrade Predplatného a následne po Predĺžení alebo Zmene programu. Za deň doručenia elektronickej faktúry sa považuje deň doručenia elektronickej faktúry na e-mail Používateľa, ktorý zadal pri registrácii Účtu.
 8. Používateľ týmto výslovne súhlasí so zasielaním elektronických dokladov o zaplatení Predplatného v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to na e-mail Používateľa, ktorý uviedol pri registrácii Účtu.
 9. Používateľ potvrdzuje, že má prístup k e-mailovej adrese, ktorú uviedol pri registrácii.
 10. Používateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Spoločnosť o akejkoľvek zmene e-mailovej adresy. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne v súvislosti s tým, že Používateľ neoznámil Spoločnosti včas prípadnú zmenu e-mailovej adresy.
 11. Spoločnosť je oprávnená zrušiť Používateľovi Účet, ak Používateľ aj po predchádzajúcom písomnom upozornení (postačí elektronicky) Spoločnosti neodstráni konanie, ktorým Používateľ porušuje tieto OP. Zrušenie nadobúda účinnosť uplynutím lehoty na odstránenie takéhoto konania. Zaplatené Predplatné sa Používateľovi nevracia.
 12. Spoločnosť je oprávnená zrušiť Používateľovi Účet ak o to Používateľ požiada. Zrušenie nadobúda účinnosť uplynutím Predplateného obdobia. 

Článok VI. - Licenčné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytnutia Licencie k Aplikácii:
 2. Spôsob použitia: výlučne na vlastné interné použitie Používateľa na účel podľa článku II bod 2 týchto OP. Používateľovi nie sú v rámci udelenej Licencie sprístupnené zdrojové kódy Aplikácie. Používateľ nie je oprávnený Aplikáciu akokoľvek meniť, upravovať, spracovať, spájať s iným dielom, vyhotovovať rozmnoženiny Aplikácie, distribuovať alebo linkovať Aplikáciu na viacero zariadení alebo iné služby, alebo sprístupňovať Aplikáciu po sieti, verejne rozširovať originál Aplikácie ani jej rozmnoženinu prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uviesť Aplikáciu na verejnosti verejným vystavením originálu Aplikácie alebo jej rozmnoženiny, odstrániť, meniť, schovávať alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane upozornenia o autorských právach a ochranných známkach) Spoločnosti alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Aplikáciu, ani používať Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania Aplikácie uvedenými v týchto OP.
 3. Rozsah Licencie: územne neobmedzená (globálna) a vecne obmedzená, a to v rozsahu zodpovedajúcom účelu, ktorým je poskytovanie Služieb Spoločnosťou prostredníctvom Aplikácie v súlade s týmito OP.
 4. Nevýhradnosť Licencie: nevýhradná podľa ustanovenia § 70 ods. 4 Autorského zákona.
 5. Trvanie Licencie: časovo obmedzená na čas prístupu k Účtu.
 6. Prechod a zánik Licencie: smrťou Používateľa neprechádzajú práva a povinnosti z týchto OP na jeho právneho nástupcu. 
 7. Odplatnosť Licencie: odmena Spoločnosti za poskytnutie Licencie je zahrnutá v Predplatnom.
 8. Nakladanie s Licenciou: Používateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Aplikácie (sublicencia) alebo postúpiť práva z Licencie na postupníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. V prípade, ak Používateľ požiada Spoločnosť o udelenie súhlasu s používaním alebo postúpením podľa predchádzajúcej vety, neudelenie súhlasu/nevyjadrenie sa Spoločnosti na základe žiadosti Používateľa nezakladá fikciu udelenia súhlasu. Udelený súhlas Spoločnosti je kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolateľný.
 1. Poskytnutie Licencie k Aplikácii podľa tohto článku OP nezakladá pre Používateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Aplikácii, s výnimkou práv a nárokov, výslovne priznaných týmito OP.
 2. Na všetky prvky zverejnené v Aplikácii, najmä grafiku, texty, a užívateľské rozhranie a iné diela (súhrnne označované ako obsah) sa vzťahujú autorské práva Spoločnosti, prípadne iných subjektov, ktoré poskytli Spoločnosti právo na ich použitie. Akékoľvek kopírovanie, šírenie, poskytovanie, reprodukovanie alebo prenášanie obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané.

Článok VII. - Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Zmluvné strany súhlasia s tým, že niektoré časti predmetu Zmluvy podľa článku II týchto OP poskytuje alebo bude poskytovať Spoločnosť prostredníctvom tretích osôb.
 2. Používateľ je zodpovedný za obsah, ktorý vloží, vytvorí, upraví alebo zdieľa počas používania Aplikácie.
 3. Za predpokladu, že je obsah, ktorý Používateľ spístupní v Aplikácii Spoločnosti za účelom použitia Služieb autorským dielom v chápaní podľa Autorského zákona, Používateľ udeľuje Spoločnosti bezodplatnú, nevýhradnú licenciu na akékoľvek použitie obsahu alebo jeho časti, v súvislosti s ktorou vykonáva Používateľ majetkové práva autora pod svojím menom a na svoj účet, na akékoľvek a všetky účely známe v dobe vytvorenia obsahu, ktoré zahŕňajú najmä, ale nie výlučne, majetkové práva podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, tak aby bolo možné naplniť účel OP, Zmluvy a účel používania Služieb, bez územne a vecného obmedzenia, bez časového obmedzenia, t.j. po dobu trvania majetkových práv autora. Zánikom Spoločnosti prechádzajú práva a povinnosti z tejto licencie na jej právneho nástupcu. Používateľ dáva Spoločnosti svoj súhlas, aby kedykoľvek, bez potreby ďalšieho osobitného súhlasu Používateľa, udelil tretej osobe súhlas na použitie obsahu v rozsahu udelenej licencie alebo postúpil práva z licencie na postupníka.
 4. Používateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že je plne a bez obmedzenia oprávneným na výkon majetkových práv k obsahu alebo jeho časti a vysporiadal všetky nároky osôb, ktoré by mohli mať z titulu autorstva k obsahu, neporušuje autorské práva alebo práva priemyselného alebo iného duševného vlastníctva iných osôb k obsahu alebo jeho časti. 
 5. Používateľ sa zaväzuje zaistiť riadne a nerušené používanie obsahu Spoločnosťou, vrátane prípadného zaistenia ďalších súhlasov alebo licencií od autorov v súlade s Autorským zákonom.
 6. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti všetky a akékoľvek náklady, škodu a majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ktorá Spoločnosti vznikne porušením povinností Používateľa podľa tohto článku OP.
 7. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť Spoločnosti všetku a akúkoľvek súčinnosť v súvislosti s povinnosťou Spoločnosti poskytnúť súčinnosť súdom, orgánom štátnej a verejnej správy alebo iným subjektom, alebo v súvislosti s obranou Spoločnosti v akémukoľvek konaní vedenom voči Spoločnosti, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Používateľa podľa týchto OP, Zmluvy alebo platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 8. Používateľ vyhlasuje, že rozsah licencie, ktorú udeľuje Spoločnosti je v súlade s právami, ktoré Používateľovi udelili tretie osoby, pričom túto skutočnosť je Používateľ na požiadanie Spoločnosti povinný preukázať.
 9. Spoločnosť je oprávnená použiť obchodné meno Používateľa, ak je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom na marketingové a referenčné účely. 
 10. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa OP je Používateľ povinný bezodkladne poskytnúť Spoločnosti všetku potrebnú Súčinnosť vyžiadanú a oznámenú Používateľovi Spoločnosťou; v opačnom prípade Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy, ako ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmkoľvek omeškaním Spoločnosti, na ktoré malo vplyv neposkytnutie Súčinnosti Používateľom včas.
 11. Spoločnosť je povinná s prihliadnutím na najnovšie poznatky zabezpečiť, aby všetky Informácie uložené prostredníctvom Aplikácie na Server, boli dostatočne chránené pred stratou, zničením, narušením či prípadným ich zneužitím, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím, zverejnením alebo inou nedovolenou či protiprávnou operáciou.
 12. Spoločnosť nezabezpečuje výkon zálohy Informácií a neposkytuje Používateľovi archívne kópie Informácií. Po ukončení Predplatného obdobia, za predpokladu, že nedošlo k jeho Predĺženiu alebo Zmene programu, sa vytvorené kalkulácie v Účte neukladajú. 

Článok VIII. - Dostupnosť Aplikácie

 Aplikácia sa poskytuje „tak ako je“ a „ako je dostupná“ a v rozsahu povolenom zákonom bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, najmä implicitných záruk, podmienok alebo iných podmienok týkajúcich sa (i) predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, titul, pokojné užívanie, neporušovanie alebo (ii) vyplývajúce z priebehu obchodovania. Okrem toho, hoci sa Spoločnosť snaží poskytnúť dobrú používateľskú skúsenosť, neprehlasuje ani nezaručuje: (a) že Aplikácia bude vždy bezpečná, bezchybná alebo včasná; (b) že Aplikácia bude vždy fungovať bez oneskorení, prerušení alebo nedokonalostí; (c) že akékoľvek údaje, ktoré Používateľ získa prostredníctvom Aplikácie, budú aktuálne alebo presné; alebo (d) súlad náležitostí Aplikáciou vygenerovaných dokladov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a správnosť a úplnosť ďalších výstupov Aplikácie, odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom (je iba na Používateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti, správnosti a bezchybnosti). 

 1. Aplikácia môže umožniť v rozsahu danom Aplikáciou prepojenie alebo prístup k iným webovým stránkam, aplikáciám, integráciám, alebo zdroju prevádzkovaného tretími stranami a teda k používaniu služieb, funkcií alebo nástrojov, ktorých poskytovateľom je tretia strana (ďalej len „Služby tretích strán“), tak aj napriek tomu, že tieto Služby tretích strán sú dostupné prostredníctvom Aplikácie, nie sú pod kontrolou Spoločnosti a Používateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá a ani neručí za obsah, funkčnosť, presnosť, zákonnosť, vhodnosť alebo akýkoľvek iný aspekt takýchto Služieb tretích strán. Ďalej Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť nie je zodpovedná a ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek vadu, škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akúkoľvek takúto Službu tretej strany. Služby tretích strán môžu byť tretími stranami spoplatnené, pričom bližšie informácie o poplatkoch Služieb tretích strán zverejňuje takáto tretia strana samostatne. 
 2. Spoločnosť negarantuje úroveň Dostupnosti Aplikácie.
 3. Používateľ berie na vedomie, že Dostupnosť Aplikácie môže byť obmedzená a/alebo vylúčená, a to z dôvodu potreby pravidelných aktualizácií, updatov, resp. vylepšovaní funkcionalít Aplikácie alebo z dôvodu iných náhodných udalostí, ktoré nastali bez zavinenia a/alebo vôle Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za nefunkčnosť Aplikácie.
 4. Spoločnosť vopred neoznamuje Používateľovi odstávky alebo výpadky funkčnosti Aplikácie.
 5. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať pre Používateľa Služby podpory podľa potrieb a požiadaviek Používateľa prostredníctvom servisných zásahov na základe oznámení Používateľa. 
 6. Používateľ berie na vedomie, že v čase poskytovania Služby podpory Spoločnosťou, je možné, že Aplikácia nebude dočasne užívaniaschopná. V takom prípade Používateľovi nevzniká nárok na zľavu z Predplatného.
 7. Spoločnosť priebežne zabezpečuje funkcionalitu Aplikácie. V prípade Incidentu má Používateľ možnosť nahlásiť Incident a požiadať Spoločnosť o Služby podpory prostredníctvom Užívateľskej podpory, alebo prostredníctvom e-mailu, ktoré sú Používateľovi bezplatne dostupné na Webovej stránke. Služby podpory sú dostupné vždy individuálne v rámci časových možností Spoločnosti. Všetka komunikácia medzi Spoločnosťou a Používateľom po nahlásení požiadavky Služby podpory bude prebiehať prostredníctvom Užívateľskej podpory, alebo prostredníctvom e-mailu. 
 8. Účelom Služieb podpory nie je poskytnutie školenia k používaniu Aplikácie, zmeny, vylepšenia alebo úpravy Aplikácie.
 9. Prístup k Aplikácii prostredníctvom internetu zabezpečuje Používateľ. Spoločnosť nezodpovedá za rozhodnutia a konanie Používateľa súvisiace so zabezpečením prístupu prostredníctvom internetu do Aplikácie, resp. celkovým zabezpečením zariadenia, prostredníctvom ktorého Používateľ vstupuje do svojho Účtu. 
 10. Spoločnosť je oprávnená podľa vlastného uváženia Aplikáciu vylepšovať, meniť, upgradovať alebo pridávať v rámci Aplikácie nové funkcionality.

Článok IX. - Zodpovednosť Spoločnosti

 1. Spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, správnosť ani úplnosť Informácií uložených, zhromaždených alebo generovaných Používateľom prostredníctvom Aplikácie; najmä Spoločnosť nezodpovedá za súlad Informácií s príslušnými právnymi predpismi, ako ani použitie Informácií Používateľom. 
 2. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom internetu, za škodu spôsobenú z dôvodu nekvalitného internetového pripojenia alebo za škodu spôsobenú z akejkoľvek nemožnosti Používateľa pripojiť sa na internet.
 3. Spoločnosť nie je za žiadnych okolností zodpovedná za náhodné, následné, alebo nepriame škody akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z poškodenia alebo straty údajov zadaných alebo uchovávaných v Aplikácii.
 4. Spoločnosť avšak vynaloží všetko primerané úsilie, aby služby tretích strán so škodlivým kódom alebo  nevyžiadaným obsahom neboli aktívne v Aplikácii. Spoločnosť však nezodpovedá za  akékoľvek vady alebo škody spôsobené škodlivým kódom alebo nevyžiadaným obsahom  vyskytujúcim sa v Aplikácii.
 5. Spoločnosť ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s nedostupnosťou  Aplikácie v akomkoľvek čase a mieste alebo akékoľvek iné straty, vznik ktorých nezavinila. 
 6. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením jeho Účtu, alebo zamedzením jeho používania pred uplynutím Predplateného obdobia v zmysle týchto OP z dôvodov na strane Používateľa. Zaplatené Predplatné za Predplatené obdobie, kedy Používateľ nemôže aktívne používať Služby v zmysle tohto bodu, predstavuje zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy zo strany Používateľa a Používateľovi sa nevracia. 
 7. Používateľ zodpovedá za všetky svoje aktivity v rámci Aplikácie. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek porušenie týchto OP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov môže viesť (okrem iného) k zablokovaniu alebo zrušeniu Účtu. 
 8. Používateľ je povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy nahradiť Spoločnosti všetky náklady a škodu, ktoré jej vznikli v súvislosti s porušením jeho povinností a záväzkov na základe týchto OP. 

Článok X.  Zodpovednosť Spoločnosti vo vzťahu k Používateľovi - Spotrebiteľovi

 1. Spoločnosť sa zaväzuje dodať Služby v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. 

Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má Služba pri použití Spotrebiteľom. 

 1. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu použitia Služby a zaplatenia Predplatného. 
 2. Práva zo zodpovednosti za vady Služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Spotrebiteľ neuplatní v záručnej dobe.

Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

 1. Spotrebiteľ je povinný Službu pri jej prevzatí skontrolovať, a to najmä jej funkčnosť, súlad rozsahu funkcionalít príslušného Programu s informáciami uvedenými na Webovej stránke a to či prístup k nim korešponduje so zvoleným Programom. V prípade zistenia zjavných vád je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Spoločnosti spôsobom podľa bodu 8 nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Službe, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Služby, sa nebude prihliadať. 
 2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Spotrebiteľ povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7. až 10. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Službe zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. 
 3. Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť si záruku na Službu v prípade, ak o vade vedel pred poskytnutím Služby, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Predplatného. 

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 1. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť u Spoločnosti prostredníctvom Užívateľskej podpory, alebo prostredníctvom e-mailu, ktoré sú Používateľovi bezplatne dostupné na Webovej stránke.
 2. V podaní, ktorým si Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu, označí správu ako “Reklamácia”, uvedie popis vady Služby, adresu a  e-mail, na ktorý ho Spoločnosť vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 14 tohto článku si uplatňuje. 
 3. V prípade, ak je podanie, ktorým si Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Spoločnosť ho e-mailom zaslaným na e-mail Spotrebiteľa vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Spotrebiteľa. Ak Spotrebiteľ nedoplní podanú reklamáciu v zmysle tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety, bude táto považovaná za neopodstatnenú. 
 4. O prijatí reklamácie Spoločnosť bezodkladne vyrozumie Spotrebiteľa, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na adresu Spotrebiteľa, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

Vybavenie reklamácie

 1. Spoločnosť je na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv špecifikovaných v bode 14 tohto článku si uplatňuje, povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutej Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Služby za novú službu, ak je to možné. 
 3. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu Spotrebiteľa. 
 4. Spoločnosť je povinná reklamáciu vybaviť poskytnutím Služby bez vád, výmenou Služby (ak je to vzhľadom na predmet poskytovania Služby možné), vrátením Predplatného Spotrebiteľovi, vyplatením primeranej zľavy z Predplatného, písomnou výzvou na prevzatie Služby alebo odôvodneným zamietnutím. 
 5. Ak ide o vadu Služby, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V prípade ak bude reklamácia uznaná, Spoločnosť odstráni vady Služby a 
  1. vráti Spotrebiteľovi zaplatené Predplatné alebo jeho primeranú časť zodpovedajúcu dobe trvania vadného stavu Služby, alebo 
  2. predĺži Spotrebiteľovi Predplatné obdobie, alebo jeho primeranú časť o dobu zodpovedajúcu dobe trvania vadného stavu Služby.
 6. Ak ide o vadu Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol Spotrebiteľ Službu riadne používať ako službu bez vady a ak bude reklamácia uznaná, má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť a Spoločnosť vráti Spotrebiteľovi zaplatené Predplatné alebo jeho primeranú časť zodpovedajúcu dobe trvania vadného stavu Služby. 

Podávanie sťažností a podnetov

 1. Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý sú Používateľovi bezplatne dostupný na Webovej stránke. 
 2. Spoločnosť Spotrebiteľa informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na adresu Spotrebiteľa.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu ktorý je Používateľovi bezplatne dostupný na Webovej stránke, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 3. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. 
 4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.    

 1. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom ako spotrebiteľom a Spoločnosťou ako poskytovateľom, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou.

Odstúpenie od Zmluvy

 1. V súlade s § 7 ods. 1 je Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. 
 2. Zmluvné strany potvrdzujú, že Spoločnosť vopred informovala Spotrebiteľa, že ak súhlasí s tým, aby Spoločnosť začala poskytovať služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa, Spotrebiteľ po úplnom poskytnutí Služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy a je povinný zaplatiť Spoločnosti za poskytnuté Služby predplatné. Za poskytnuté Služby sa považujú Služby sprístupnené Spotrebiteľovi Spoločnosťou, ktorých trvanie uplynie počas prvých 14 dní trvania Zmluvy. Spotrebiteľ týmto súhlasí so začatím poskytovania služby skôr než uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy a s tým, že po úplnom poskytnutí služby Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 3. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie podľa predchádzajúceho bodu uplatniť prostredníctvom formulára na odstúpenie dostupného na Webovej stránke alebo iným písomným oznámením o odstúpení, ktorý zašle Spotrebiteľ na adresu sídla Spoločnosti.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 25 tohto článku OP je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 25 tohto článku OP. 
 5. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, rušia sa aj všetky s ňou súvisiace doplnkové zmluvy od samého začiatku. Spotrebiteľ nebude musieť platiť žiadne ďalšie náklady alebo poplatky v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem prípadov, podľa § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a Predplatného. To sa týka aj prípadov, kedy bola predmetom Zmluvy poskytnutie Služby a táto Služba bola úplne poskytnutá Spotrebiteľovi v prvých 14 dňoch trvania Zmluvy. 
 6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy pred začatím poskytovania Služieb a výslovne s tým súhlasil podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom Služba nebola poskytnutá úplne v prvých 14 dňoch trvania Zmluvy, Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Spoločnosti iba za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy doručil oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Suma za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne podľa celkovej ceny Predplatného.

Spoločné ustanovenie pre tento článok

 1. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje iba na Používateľa, ktorý je Spotrebiteľom. 

Článok XI. - Trvanie a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva uzatvorená podľa týchto OP je uzatvorená na dobu neurčitú. 
 2. Zmluva zaniká: 
 3. písomnou výpoveďou Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu podľa bodu 3 tohto článku OP,
 4. písomným odstúpením Spoločnosti, ak Používateľ používa Aplikáciu v rozpore a/alebo nad rámec udelenej Licencie, 
 5. písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode.  
 1. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej Zmluvnej strane. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím Predplateného obdobia. 
 2. Oznámenie o odstúpení musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
 3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, pričom Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento bod OP sa vzťahuje iba na Používateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom.
 4. Uplynutím Predplatného obdobia Zmluva nezaniká.
 5. Po ukončení týchto OP Spoločnosť nevyhotovuje pre Používateľa záložnú kópiu Informácií (backup). 

Článok XII. - Neoprávnené používania Aplikácie

 1. Používateľ je zodpovedný za používanie Aplikácie vrátane interakcií s ňou osobami, ktorým udelil súhlas s jej používaním. Používateľ je povinný predchádzať tomu, aby sa Používateľ alebo osoby, ktorým udelil súhlas s používaním Aplikácie nedopúšťali neoprávneného používania Aplikácie, najmä v rozsahu uvedenom v tomto článku OP.
 2. Za "neoprávnené používanie Aplikácie" sa považujú nasledujúce aktivity:
 3. priame výzvy na dopúšťanie sa násilia na chránených jednotlivcoch alebo skupinách;
 4. obsah, ktorý dehumanizuje, ponižuje alebo hanobí jednotlivcov alebo skupiny na základe charakteristiky, ktorá je predmetom ochrany;
 5. používanie Služieb na útoky na iné osoby alebo skupiny;
 6. obsah, ktorý zahŕňa osobné údaje niekoho iného uverejnené bez jeho súhlasu, napríklad celé meno alebo priezvisko, tvár na fotke alebo vo videu, prípadne iné údaje, ktoré boli nahlásené ako uverejnené bez súhlasu;
 7. obsah používajúci vulgarizmy alebo obscénnosti na urážanie iných používateľov alebo zdôrazňovanie kritiky;
 8. údaje umožňujúce zistenie totožnosti a ďalšie osobné údaje o vás alebo niekom inom vrátane finančných údajov, zdravotných údajov, dokladov totožnosti alebo akýchkoľvek iných osobných údajov;
 9. pornografiu alebo zobrazovanie sexuálnych aktov, genitálií alebo fetišov, ktoré má slúžiť na sexuálne uspokojenie;
 10. obsah zahŕňajúci odhalené genitálie;
 11. obsah oslavujúci alebo propagujúci sodomiu;
 12. obsah oslavujúci alebo propagujúci sexuálne explicitný obsah či správanie;
 13. neexplicitnú pornografiu alebo akýkoľvek obsah, ktorý má slúžiť na sexuálne uspokojenie;
 14. akýkoľvek obsah, ktorý sexualizuje neživé objekty;
 15. pózy s očividne sexuálnym podtextom, kde je subjekt nahý, rozmazaný alebo len minimálne odetý;
 16. nekomerčný obsah súvisiaci so sexuálnymi hračkami;
 17. násilný alebo krvavý obsah zahŕňajúci ľudí alebo zvieratá, ktorého cieľom je šokovať či vyvolať úžas, respektíve ktorý nemá opodstatnenie;
 18. názorné násilie, ktoré v značnej miere zahŕňa krv, vážne zranenia alebo smrť zvierat či ľudí;
 19. obsah, ktorý zobrazuje týranie zvierat;
 20. odkazy na vstupnú stránku, kde je možné zakúpiť si obmedzené tovary alebo služby;
 21. e‑mailovú adresu alebo kontaktné telefónne čísla na zakúpenie obmedzených tovarov;
 22. obsah, ktorý podporuje alebo podnecuje vážnu ujmu na zdraví, bezpečnosti, majetku, zvieratách alebo životnom prostredí;
 23. obsah, ktorý napomáha zneužívaniu vecí, ktoré sú samy osebe nebezpečné;
 24. obsah s pokynmi na výrobu alebo prípravu nebezpečných vecí;
 25. obrázky alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý porušuje zákonné práva inej osoby vrátane autorských práv;
 26. všetky snímky sexuálneho zneužívania a všetok obsah zobrazujúci deti sexuálnym spôsobom;
 27. obsah týkajúci sa nebezpečných alebo protizákonných činov, ako je znásilnenie, predaj orgánov či obchodovanie s ľuďmi;
 28. protizákonné výrobky a služby: výrobky z ohrozených živočíšnych druhov, nelegálne drogy, lieky na predpis uvedené na nelegálny trh;
 29. obrázky zachytávajúce či propagujúce názorné alebo bezdôvodné násilie;
 30. obsah vytváraný teroristickými skupinami alebo v ich mene;
 31. obsah, ktorý podnecuje k násiliu, propaguje teroristické činy alebo oslavuje teroristické útoky.
 1. Používateľ nesmie uverejňovať obsah, ktorý zahŕňa všeobecné, politické alebo spoločenské komentáre či osobné výlevy.
 2. Používateľ nesmie uverejňovať obsah, ktorého cieľom je zničiť alebo poškodiť digitálnu prítomnosť určitého subjektu alebo objektu. Týka sa to aj úprav informácií o určitom mieste, aby boli nevhodné alebo nekvalitné, s cieľom žartovať alebo vyjadriť sociálny alebo politický názor.
 3. Spoločnosť je oprávená bez predchádzajúceho upozornenia (i) odstrániť obsah, o ktorom má Spoločnosť podozrenie, že predstavuje neoprávnené používanie Aplikácie alebo (i) zablokovať, obmedziť alebo zrušiť používanie Služieb alebo Účet v prípade podozrenia, že Používateľ alebo osoby, ktorým udelil súhlas s používaním Aplikácie neoprávnene používajú Aplikáciu, alebo (ii) odstrániť obsah, o ktorom máme podozrenie, že predstavuje neoprávnené používanie.

Článok XIII. - Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti podľa týchto OP prostredníctvom elektronických prostriedkov – e-mailom, bez potreby súčasného zasielania písomností poštou, ak nie je v týchto OP uvedené inak. E-mail sa považuje za doručený nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní, pokiaľ nie je z komunikácie Zmluvných strán zrejmé, že bol preukázateľne doručený a vzatý Zmluvnou stranou – adresátom na vedomie v deň jeho odoslania Zmluvnou stranou – odosielateľom. 
 2. Formuláre alebo iné písomné oznámenia o predčasnom skončení Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú doručovať výlučne poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje Zmluvná strana – odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane – adresátovi na jeho adresu, resp. adresu písomne (spôsobom podľa tohto článku Zmluvy) oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň uvedený ako deň doručenia na doručenke alebo v deň keď adresát písomnosť odmietol prevziať alebo v deň keď písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť. 

Článok XIV. - Spracúvanie osobných údajov

 1. V súvislosti so vznikom a plnením Zmluvy, ako aj inými súvisiacimi činnosťami v zmysle týchto OP, dochádza k spracúvaniu osobných údajov Používateľa. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Všetky informácie o spracúvaní o osobných údajov sú dostupné na Webovej stránke.

Článok XV. - Osobitné ustanovenia

 1. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti, zmluvne, jednostranným úkonom alebo inak, postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky výhody, úžitky, pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce z týchto OP, taktiež svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto OP. 

Článok XVI. - Záverečné ustanovenia

 1. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich potvrdenia v Registračnom formulári a sú zverejnené na Webovej stránke. 
 2. Právne vzťahy neupravené týmito OP, ktoré vznikli uzavretím Zmluvy sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravených týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito OP budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 
 3. Od týchto OP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto OP kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinná vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie OP. Zmena je účinná zverejnením OP na Webovej stránke. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových OP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné OP.
 5. Ak Používateľ nesúhlasí so zmenou OP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Spoločnosti najneskôr do 15 dňa od účinnosti nových OP. Ak Používateľ v lehote podľa tohto bodu OP nedoručí Spoločnosti svoj nesúhlas so zmenou OP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Spoločnosti a Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny OP riadia novými zmenenými OP. 
 6. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami OP. 
 7. Ak je niektoré ustanovenie OP neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije také ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu OP, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
 8. OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia OP aj v inom ako slovenskom jazyku platí, že ich znenie vyhotovené v slovenskom jazyku sa použije ako rozhodné jazykové znenie a len toto znenie je právne záväzné pre Zmluvné strany. Znenie vyhotovené v akomkoľvek inom jazyku nie je právne záväzné pre Zmluvné strany a má len charakter informatívneho prekladu obsahu OP vyhotovených v slovenskom jazyku.

Chyba

close